Best Business Plan


Молодіжна палата Київ разом з Європейським Університетом оголошує початок Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів „Best Business Plan” (BBP of the World Competition – Ukraine). Ціль: Залучення інвестицій до малого та середнього бізнесу та розвиток практичних навичок підприємництва серед молоді.
Конкурс проводиться у п’яти номінаціях, які поділені на три групи:
1. Молодий підприємець: a. „Виробництво”, b.„Сфера услуг и торгівлі”
2. Інвестиційний проект: a. „Виробництво”, b.„Сфера услуг и торгівлі”
3. Соціальний проект

До першої групи „Молодий підприємець” відносяться проекти де сума залучених коштів на реалізацію проектів не перевищує 500 тис. дол. США
До другої групи „Інвестиційний проект” відносяться проекти де сума залучених коштів на реалізацію проектів перевищує 500 тис. дол. США
До третьої групи „Соціальний проект” можуть прийняти учать всі
неприбуткові проекти, мати соціально-направлений характер та
орієнтовані на вирішення соціальних проблем району, міста, області,
країни.

Умови участі у конкурсі
* Заявка на конкурс (Додаток 1);
* Відповідність бізнес-плану критеріям участі у конкурсі.

Критерії участі у конкурсу
* Відповідність бізнес-плану структурі (Додаток 2);
* Наявність чіткого фінансово-економічного обгрунтування проекту;
* Оригінальність та обгрунтованість ідеї;
* Об’єм до 30-40 сторінок печатного тексту формату А4 для
проектів в номінації „Молодий підприємець”, „Соціальний проект” та
40-100 сторінок для проектів в номінаціях „Інвестиційний проект”;
* Робота повинна бути написана українською або українською;
* Резюме роботи подається на мові оригіналі та на англійській мові; (буде розміщено в на сайті організаторів конкурсу)
* Учать у конкурсі можуть прийняти участь: студенти, підприємці, керівники компаній віком від 18 до 40.

Останній термін подачі робіт: 15 червня 2005 року

Контакти організаторів:
Антон Хомік, тел. 8(050)387-5130, Anton_jci@ukrpost.net, jci@ukrpost.net, xomuk@ua.fm
Проф. Гудкевич Світлани Олександрівни . 8 (044) 450-0840

Роботи на конкурс надсилати за адресою:
03115, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 16В, Кафедра менеджмент.
З поміткою . Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів .Best Business Plan
(BBP) of the World Competition - Ukraine. .

http://www.munditrader.com
http://www.jci.org.ua
http://investukraine.net
http://md-ukraine.com


ЗАЯВА № ____
на участь у конкурсі

Номінація
Молодий підприємець Інвестиційний проект  Соціальний проект
 Сфера послуг та Торгівля  Сфера послуг та Торгівля
 Виробництво  Виробництво

Назва проекту ________________________________________________________________
1. Інформація про конкурсанта:
П.І.Б.
Дата народження
Домашня адреса
Телефон, e-mail
Освіта (повна назва ВУЗу)
Місце роботи/навчання
Адреса
2. Короткий зміст проекту (до 50 слів):
3. Фінансова інформація:
вартість проекту строк окупності
сума зовнішнього фінансування*
власний внесок*
4. Яку користь принесе Ваше підприємство місту, суспільству чи Україні?
5. Як Ви будити гарантувати якість продукції, товарів чи послуг?
6. Як Ви будите відрізнятися від конкурентів?
Особистий підпис ________________________ Дата ___________________________

СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЙОГО ВИКОНАННЯ ОСОБАМИ ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
1. Вимоги до оформлення титульної сторінки
Титульний лист повинний бути лаконічним і привабливим. Якщо Ви маєте у своєму розпорядженні таку можливість, то найкраще на титульному листі розташувати емблему і логотип Вашого підприємства. На титульному листі обов`язково повинні бути присутніми:
 Назва підприємства;
 Назва проекту (або інше призначення Вашого бізнес-плану);
 Прізвище, ім`я, по батькові (цілком) розробника бізнес-плану;
 Дата (місяць і рік) складання.

2. Структура за якою має бути виконано бізнес-план

2.1. Резюме бізнес-плану
Пояснення і рекомендації зі складання Резюме бізнес-плану
У цьому розділі в декількох пунктах у стислій формі викладається весь бізнес-план, розкриваючи сутність і ціль Вашого підприємства. Основою для написання цього розділу служить інформація, що міститься у всіх розділах розробленого бізнес-плану.
Структура, що рекомендується, резюме.
 Короткий опис проекту, його мети і задачі;
 Ресурсне забезпечення;
 Механізм реалізації;
 Унікальність або конкурентноздатність продукції або послуги;
 Обсяг необхідного зовнішнього фінансування;
 Прогноз обсягу продажів і прибутків;
 Повернення позик інвесторам.
Основна вимога до резюме - простота і лаконічність викладу, мінімум спеціальних термінів. Обсяг не повинний перевищувати 1-2 машинописних сторінок.


2.2. Опис галузі, фірми та її продукції
Інформація про підприємство і галузь
Призначення розділу - показати і довести реальність Вашого підприємницького започаткування шляхом опису форми практичних дій з урахуванням реальної ситуації в обраній Вами сфері бізнесу. В цьому розділі мають бути чітко і коротко пояснені два основних моменти:
 Що являє собою підприємство, як засіб одержання прибутку;
 На чому буде базуватися його успішна діяльність;
 Чим підприємство займається (буде додатково займатися), що являє собою продукт (послуга), хто є клієнтами;
 Опис ситуації у Вашій сфері бізнесу (як Ваше підприємство вписується в обрану сферу бізнесу, стан справ у цій сфері, оцінка перспектив розвитку);
 Організаційно-правова форма підприємства, організаційна структура, засновники, персонал і партнери, дата створення;
 Фінансово-економічні показники діяльності підприємства;
 Місце розташування підприємства (коротко описати: адреса підприємства, характеристика будинку або приміщення, власність або оренда, необхідність реконструкції, чим гарне місце для Вашого бізнесу);
 Специфіка роботи (сезонність, час роботи (години і дні тижня), і інші особливості, зв`язані зі сферою бізнесу або використовуваних ресурсів).
Якщо підприємство тільки створюється, то цей розділ має додатково містити обґрунтування майбутнього успіху створюваного підприємства.
Якщо проект реалізується в рамках індивідуальної підприємницької діяльності, то приводиться опис бізнесу, яким Ви займаєтеся. Інформація цього розділу повинна переконати потенційного інвестора в надійності і перспективності фірми, що пропонує проект.
Пояснення і рекомендації з опису продукції (послуги)
Любою підприємницький проект базується на тій продукції (послузі), що буде запропонована споживачеві (покупцеві) і принесе прибуток підприємцеві.
Необхідно наочно і переконливо представити товар або виріб (послугу), зроблених за допомогою вашої технології. Найкраще, якщо це буде натуральний зразок, його фотографія, малюнок або його опис, розкриття ідеї, задуму. У бізнес-плані дається опис по кожній продукції (послузі) окремо.
Орієнтовна структура розділу:
 Найменування продукції (послуги);
 Призначення й область застосування продукції;
 Короткий опис і основні характеристики;
 Конкурентноздатність продукції (послуги), по яких параметрах випереджає конкурентів, по яким уступає їм;
 Патентоспроможність і авторські права;
 Наявність або необхідність ліцензування випуску продукції;
 Ступінь готовності;
 Наявність сертифіката якості продукції;
 Безпека і екологічність;
 Умови постачання й пакування;
 Гарантії і сервіс;
 Експлуатація;
 Утилізація після закінчення експлуатації.

2.3. Огляд ситуації на ринку
Розділ має містити наступну інформацію:
 Розмір (потенціал) ринку товару (послуги) даного профілю;
 Тенденції (зростання, стабілізація, звуження) характерні для ринку даного продукту (послуги) в останні роки;
 Прогнози щодо майбутнього розвитку ринку;
 Основні чинники які впливали і впливатимуть у майбутньому на тенденції розвитку даного ринку;
 Хто є споживачами (потенційними споживачами) продукції фірми;
 Що є специфічним саме для ваших наявних або потенційних клієнтів (особливі потреби, пріоритети, звички, географічні, демографічні, соціально-економічні ознаки тощо);
 Фактори що визначають конкурентоспроможність фірми на ринку даної групи товарів (послуг);
 Найближчі конкуренти фірми (конкретні назви);
 Сильні та слабкі сторони конкурентів;
 Переваги вашої фірми перед конкурентами;
 Зовнішні фактори (законодавчого, екологічного, санітарного та іншого характерові), які впливають або можуть впливати за певних обставин на бізнес фірми.

2.4. План маркетингу
Розділ має включати наступні елементи:
 опис ринку збуту продукції (послуги);
 Опис постачання товару від місця виробництва до місця продажу або споживання. Повний опис містить у собі: пакування, складування на місці виробництва, комплектування для відправлення, транспортування до місця продажу, передпродажний сервіс, продаж та післяпродажний сервіс. Опис каналів збуту продукції (послуги);
 Стратегія залучення споживачів, виходячи з Ваших можливостей. Ціна й обсяг збуту Вашої продукції;
 Прогнозовані обсяги продаж (за часом, за окремими видами товарів (послуг) фірми, за певними групами споживачів. Прогнози мають бути виконані в трьох варіантах: песимістичний прогноз, найімовірніший та оптимістичний;
2.5. Виробничій план
Головне завдання виробничого плану як розділу бізнес-плану фірми виробничого спрямування полягає в тому, щоб переконати заінтересованих фізичних та юридичних осіб (потенційних інвесторів), що фірма: а) реально спроможна організувати відповідне виробництво; б) здатна продукувати необхідну кількість товарів належної якості; в) має можливість придбати необхідні для цього ресурси.
В складі виробничого плану мають бути такі блоки (підрозділи):
 Основні виробничі операції;
 Машини та устаткування;
 Сировина, матеріали й комплектуючі вироби;
 Виробничі н невиробничі приміщення;
 Вплив зовнішніх факторів.
У підрозділі «Основні виробничі операції» варто навести схему виробничих потоків, яка має дати можливість зрозуміти:
 Звідки фірма отримує сировину, матеріали й комплектуючі вироби;
 В якій технологічній послідовності виготовляється продукція;
 Куди і кому готову продукцію фірма буде поставляти (продавати).
Крім того, у цьому розділі (за потреби) визначають види операцій, що їх виконуватимуть субпідрядники, і дають характеристику кожному з них.
Підрозділ «Машини та устаткування» складається:
 З повного списку машин та устаткування, потрібного для здійснення технологічного процесу;
 Розрахунків витрат, пов`язаних з придбанням або орендою (лізингом) технологічного обладнання;
 Інформації щодо строків служби та амортизаційних відрахувань. У разі потреби можна надати характеристику основних техніко-експлуатаційних показників устаткування.
У підрозділі «Сировина, матеріали й комплектуючі вироби» необхідно навести відомості щодо:
 Усіх основних видів матеріальних ресурсів, котрі будуть використані у виробничому процесі;
 Конкретних постачальників сировини, й матеріалів;
 Закупівельних цін на всі види матеріальних ресурсів;
 Фінансових та інших умов постачання цих ресурсів фірмі;
 Обсягів потрібних запасів сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, а також відомості щодо особливих умов їх зберігання.
Підрозділ «Виробничі й невиробничі приміщення», має включати інформацію про потреби фірми в конкретних виробничих і невиробничих приміщеннях (включаючи адміністративні, складські, підсобні). Причому приміщення характеризуються щодо їх розмірів, територіального розміщення, забезпечення майданчиками для навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортними засобами тощо.
Насамкінець у виробничому плані обов`язково визначається можливий вплив зовнішніх факторів на виробничо-господарську діяльність фірми. До таких факторів належать:
 Зміна цін на окремі види матеріальних ресурсів з ініціативи постачальників або під впливом економічної ситуації в країні;
 Імовірність появи нових технологій виготовлення окремих видів продукції;
 Юридичні обмеження стосовно виробничих процесів (санітарно-екологічні норми, вимоги до утилізації відходів виробництва, безпеки праці тощо).


2.6. Організаційний план
В цьому розділі мають бути висвітлені наступні питання:
 Обґрунтування вибору юридичної форми організації бізнесу;
 Визначення потреби в персоналі з розподілом по категоріях працівників, кваліфікації (досвіду), необхідної чисельності, вартості та джерелам покриття потреб в персоналі (рекомендуємо виконати в табличній формі);
 Створення організаційної структури управління фірмою на якій мають бути показані всі організаційні одиниці фірми їх ієрархія і зв’язки. До схеми необхідно додати коротке пояснення особливостей організаційної побудови і розкриває окремі її деталі (1-2 сторінки).

2.7. Оцінка ризиків
Розділ має включати питання:
 Можливі ризики та причини їх виникнення;
 Оцінка ступеню ризику (визначення потенційних негативних наслідків);
 Кількісний та якісний аналіз ризиків;
 Механізми реагування на можливі негативні наслідки;
 Заходи для нейтралізації, мінімізації або компенсації можливих негативних наслідків тієї або іншої діяльності.

2.8. Фінансовий план
Фінансовий план має містити наступні основні підрозділи:
 План доходів та видатків (план прибутків і збитків);
 План грошових надходжень і виплат (план руху готівки);
 Плановий баланс.
 Очікувані фінансові коефіцієнти.

План доходів і видатків, має характеризувати загальні суми прогнозованих доходів фірми від започаткованої бізнесової діяльності та її витрат за певний (у більшості випадків — трирічний) період. Він має складатися за стандартною формою і містити такі розрахункові показники:
- Загальний обсяг продажу товарів;
- Собівартість проданих товарів — усього, зокрема: матеріальні витрати й прямі витрати праці;
- Валовий прибуток;
- Операційні витрати — усього, зокрема: заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці), нарахування на заробітну плату, рентні платежі, комунальні послуги, витрати на утримання офісу й відрядження, реклама, страхові платежі, послуги зовнішніх консультантів, інші операційні витрати;
- Операційний прибуток;
- Сплата процентів за кредит;
- Чистий прибуток до сплати податків;
- Податок з прибутку;
- Чистий прибуток.
В плані необхідно подати структуру доходів і видатків у середньому по галузі бізнесу (у процентах до загального обсягу продажу товарів), а фінансові показники навести в помісячному й поквартальному розрізі відповідно для першого року нової бізнесової діяльності та інших двох років.
У процесі розробки підрозділу фінансового плану «План доходів і видатків» необхідно спрогнозувати майбутні обсяги продажу товарів з помісячним розподілом для першого року і поквартальним — для другого й третього років нової бізнесової діяльності. Майбутній обсяг продажу має бути спрогнозованим окремо по кожному виробу та по всій сукупності таких на основі продажної ціни за одиницю й кількості проданих товарів у фізичних одиницях. При цьому необхідно давати чітке пояснення припущень, які обґрунтовують прогнозування обсягів продажу продукції
У цьому підрозділі фінансового плану мають бути здійснені аналіз і розрахунок точки беззбитковості виробництва та реалізації продукції майбутнього бізнесу.
План грошових надходжень та виплат має: а) визначити період діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) визначати кількість позикових коштів, які необхідні на цей період; в) показати, на що конкретно позичені кошти будуть витрачені; г) з`ясувати термін повернення позикових коштів.
План грошових надходжень і виплат має бути сформовано в наступній послідовності: 1) визначено готівкові кошти фірми на початок місяця (перший рік діяльності) чи кварталу (другий і третій рік діяльності); 2) обчислено всі передбачувані грошові надходження у ті самі проміжки часу; 3) розраховано обов`язкові платежі; 4) визначено чистий потік готівки як різниця між загальними сумами грошових надходжень та обов`язкових платежів; 5) розраховано суму готівкових коштів на кінець відповідного періоду.
Плановий (очікуваний) баланс фірми
Баланс будь-якої фірми, який складається на певну дату, має бути стандартної форми й містити три складові: активи, пасиви, власний капітал.
Очікувані фінансові коефіцієнти
В підрозділі мають бути розраховані наступні коефіцієнти: ліквідності, платоспроможності та рентабельності.

Bookmark and Share