ПРОФСПIЛКИ ТА ОСС ЯК ДВI КОНКУРУЮЧI СТРУКТУРИ. НЕГАТИВНИЙ АСПЕКТ СПIВIСНУВАННЯ


СС ЯК ТАКЕ ЗАПОЧАТКОВАНО ПОРIВНЯНО НЕДАВНО, ЧОГО НЕ МОЖНА СКАЗАТИ ПРО ПРОФСПIЛКИ. У РАДЯНСЬКI ЧАСИ ПРОФСПIЛКИ ВIДIГРАВАЛИ ДУЖЕ ВАЖЛИВУ РОЛЬ, АДЖЕ ВИКОНУВАЛИ НЕ ЛИШЕ ТАКЕ ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАХИСТ ЕКОНОМIЧНИХ IНТЕРЕСIВ ТРУДЯЩИХ, А Й ПРОПАГУВАЛИ КОМУНIСТИЧНI IДЕЇ ТА СПРИЯЛИ ДОТРИМАННЮ КУРСУ КОМУНIСТИЧНОЇ ПАРТIЇ. ПЕРЕЖИВШИ ЗМIНУ ВСIЄЇ РАДЯНСЬКО-ТОТАЛIТАРНОЇ СИСТЕМИ У 1991 РОЦI, СТУДЕНТСЬКI ПРОФСПIЛКИ ПОЧАЛИ АКТИВНО ВIДНОВЛЮВАТИ СВОЮ ДIЯЛЬНIСТЬ, ЗАЛИШАЮЧИСЬ ПРИ ЦЬОМУ ЧАСТКОЮ ПОПЕРЕДНЬОГО УСТРОЮ. НЕ МОЖНА НЕ ПОГОДИТИСЬ З ТИМ, ЩО ПРОФСПIЛКОВА ОРГАНIЗАЦIЯ СТУДЕНТIВ ЗАВЖДИ ПРЕТЕНДУВАЛА I ПРЕТЕНДУЄ НА РОЛЬ ОФIЦIЙНОГО ПРЕДСТАВНИКА IНТЕРЕСIВ СТУДЕНТСТВА У СТОСУНКАХ IЗ АДМIНIСТРАЦIЄЮ ВУЗУ. РАНIШЕ ПРОФСПIЛКА ЗАЙМАЛАСЯ НЕ ЛИШЕ ПРЯМИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ, ТОБТО ЗАХИСТОМ ПРОФЕСIЙНИХ, ТРУДОВИХ, СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНИХ ПРАВ ТА IНТЕРЕСIВ СТУДЕНТIВ ПЕРЕД АДМIНIСТРАЦIЄЮ УНIВЕРСИТЕТУ ТА ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, А ДОДАТКОВО ЩЕ Й ОРГАНIЗАЦIЄЮ КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ, СПОРТИВНИХ ЗАХОДIВ I Т. I. .

ЗДЕБIЛЬШОГО ПРОФСПIЛКИ У ВЛАСНIЙ ДIЯЛЬНОСТI ВIДХИЛЯЛИСЬ ВIД БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКIВ, СТВОРЮЮЧИ КАРТИНКУ АКТИВНОГО ВТРУЧАННЯ У СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНIЗАЦIЇ КМЗ... .ТАКИМ ЧИНОМ, НЕДОСКОНАЛIСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРОФСПIЛКИ МАЛА МIСЦЕ I В РАДЯНСЬКI ЧАСИ I ЗАРАЗ. ВИНИКАЄ ПИТАННЯ - ЧИ МОЖЕ ПРОФСПIЛКА СТУДЕНТIВ ПРЕДСТАВЛЯТИ ВСЮ СТУДЕНТСЬКУ ГРОМАДУ В ЗОВНIШНIХ ВIДНОСИНАХ, ЧИ ОХОПЛЮЄ ЇЇ ЧЛЕНСТВО КОЖНОГО СТУДЕНТА I ЧИ БЕРЕ ВIН УЧАСТЬ В ОБРАННI ЇЇ КЕРIВНИХ ОРГАНIВ? ВIДПОВIДЬ ОЧЕВИДНА - НI! ОСС, НА ВIДМIНУ ВIД ПРОФСПIЛКИ, ОБИРАЮТЬСЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАДАХ ВIД УСЬОГО
СТУДЕНТСТВА, ТОМУ БУТИ ОФIЦIЙНИМ РЕПРЕЗЕНТАНТОМ У ВУЗI, ЯКИЙ ПРЕТЕНДУЄ НА ДЕМОКРАТИЧНIСТЬ УПРАВЛIННЯ, МОЖУТЬ БУТИ ЛИШЕ ВОНИ. ВIДОМО, ЩО У ВУЗАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇН, ЯКI IНТЕГРУЮТЬСЯ ЧИ IНТЕГРУВАЛИСЯ У ЄВРО СПIЛЬНОТУ, ТАКI СТРУКТУРИ В СИСТЕМI ВИЩОЇ ОСВIТИ ЗНИКЛИ РАЗОМ IЗ ПОВАЛЕННЯМ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ, В УКРАЇНI Ж НАМАГАЮТЬСЯ IСНУВАТИ ДВI КОНКУРУЮЧI СТРУКТУРИ - ОСС ТА ПРОФСПIЛКИ З ДОМIНУВАННЯМ ОСТАННIХ.
ВИЩЕ МИ РОЗГЛЯНУЛИ ОДНУ З ПРИЧИН НЕГАТИВНОГО СПIВIСНУВАННЯ ДВОХ КОНКУРУЮЧИХ СТРУКТУР - ЦЕ IСТОРИЧНА ОБУМОВЛЕНIСТЬ. ДРУГОЮ, НЕ МЕНШ ВАЖЛИВОЮ ПРИЧИНОЮ МОЖНА ВВАЖАТИ -НЕДОСКОНАЛУ НОРМАТИВНУ БАЗУ. МОЖЛИВIСТЬ СТВОРЕННЯ ОСС, ЯК МИ ЗНАЄМО, ПЕРЕДБАЧЕНА НИЗКОЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ:
- ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ ЗАКЛАД ОСВIТИ ВIД 05.09.96Р.
- ТИПОВИМ ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВIД 03.04.01Р.
- ЗУ «ПРО ВИЩУ ОСВIТУ» ВIД 17.01.02Р.

ПРОТЕ НОРМАТИВНА БАЗА НЕ МАЄ ОКРЕМОГО ТА ДЕТАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ, ЩО ТОРКАВСЯ Б УРЕГУЛЮВАННЯ ВСIХ ПРОФЕСIЙНИХ ВIДНОСИН, ЯКI ВИНИКАЮТЬ ПРИ РОБОТI ОРГАНIВ ТАКОГО ТИПУ. ВИНИКАЄ БАГАТО РОЗМОВ ПРО БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС, ЗОКРЕМА, КОЛИ НАЦIОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО НАМАГАЮТЬСЯ ПРИВЕСТИ У ВIДПОВIДНIСТЬ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ. ПРОТЕ, НА ДУМКУ ЕКСПЕРТIВ, ЗАКОНОДАВЕЦЬ НЕ ПРИДIЛЯЄ НАЛЕЖНОЇ УВАГИ ВИЗНАЧЕННЮ, ЩО САМЕ ДЕМОКРАТИЧНI ПРИНЦИПИ ОБРАННЯ ТА ФУНКЦIОНУВАННЯ ПОВИННI БУТИ БАЗОВИМИ. ПАРАДОКСАЛЬНОЮ Є СТАТТЯ 37 ЗУ «ПРО ВИЩУ ОСВIТУ», В ЯКIЙ ЙДЕТЬСЯ ПРО ТЕ, ЩО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАТВЕРДЖУЄ ВИЩИЙ КОЛЕГIАЛЬНИЙ ОРГАН ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ТОБТО ОРГАН НАУКОВИХ I НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНИХ ПРАЦIВНИКIВ ВУЗУ. РОЗГЛЯНЕМО СИТУАЦIЮ НА ПРИКЛАДI СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТУТ СТУДЕНТСЬКI ПРОФСПIЛКА ТА РЕКТОРАТ Є ВIДОКРЕМЛЕНИМИ СТРУКТУРНИМИ ОДИНИЦЯМИ, АЛЕ IСНУЄ РЯД ОБОВ’ЯЗКIВ, ДЕ ЇХ ДIЯЛЬНIСТЬ ПЕРЕТИНАЄТЬСЯ. ДУЖЕ ЧАСТО ОСС НАТИКАЄТЬСЯ НА ТЕ, ЩО ПРОФСПIЛКА НЕХТУЄ БЕЗПОСЕРЕДНIМ ВИКОНАННЯМ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКIВ, ЯКI НАДАНI ЇЙ СТАТУТОМ, ТИМ САМИМ СПРИЯЄ ВИНИКНЕННЮ ЗАЙВИХ ПРОБЛЕМ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОГО РЕКТОРАТУ. ЯКIСТЬ РОБОТИ ПРОФСПIЛКИ ВIДПОВIДНО ЗМЕНШУЄТЬСЯ, А НАСЛIДОК - НЕДОВIРА СТУДЕНТIВ ДО ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРОФСПIЛКИ ЯК ГАРАНТА ЗАХИСТУ ПРАВ СОЦIАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНОГО СТУДЕНТСТВА.

НЕМОЖНА НЕ ВIДМIТИТИ НАЯВНIСТЬ ФIНАНСОВОГО АСПЕКТУ В ЦЬОМУ ПИТАННI, А САМЕ - ОСС ЯК ДОРАДЧИЙ (ЗГIДНО ЗУ «ПРО ОСВIТУ», СТ. 38) НЕ МАЄ НАЛЕЖНОГО РIВНЯ ФIНАНСУВАННЯ (НА ВIДМIНУ ВIД ПРОФСПIЛКИ). ЗВIДСИ Й СУПЕРЕЧКИ. АЛЕ ТРЕБА ЗАЗНАЧИТИ, ЩО В СУМДУ ПРОБЛЕМА НЕСТАТКУ КОШТIВ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОГО РЕКТОРАТУ ПОЗБАВЛЕНА ГОСТРОГО ХАРАКТЕРУ ЗАВДЯКИ ВСТАНОВЛЕННЮ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО КОНТАКТУ ЙОГО З АДМIНIСТРАЦIЄЮ ВУЗУ (ВIДПРАЦЬОВАНО МЕХАНIЗМ ЗВЕРНЕННЯ ЗА НЕОБХIДНОЮ ДОПОМОГОЮ ШЛЯХОМ СКЛАДАННЯ СЛУЖБОВОЇ ЗАПИСКИ ВIД СТУДЕНТСЬКОГО РЕКТОРАТУ ДО РЕКТОРА УНIВЕРСИТЕТУ АБО ДО ПРОРЕКТОРIВ, В ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ХАРАКТЕРУ ПРОБЛЕМИ). НАЛЕЖНЕ ВИРIШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПIВIСНУВАННЯ ОСС ТА ПРОФСПIЛКОВОЇ ОРГАНIЗАЦIЯ СТУДЕНТIВ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РIВНI НА СУЧАСНОМУ ЕТАПI РОЗВИТКУ Є ВАЖЛИВИМ ДЛЯ ДОСИТЬ ШИРОКОЇ ЦIЛЬОВОЇ АУДИТОРIЇ. ЦIЛЬОВА ГРУПА, ЯКА ЗАЦIКАВЛЕНА У ВИРIШЕННI ЦЬОГО ПИТАННЯ...

З ОДНОГО БОКУ ВИРIШЕННЯ ЦЬОГО ПИТАННЯ Є ВАЖЛИВИМ ДЛЯ ТЕПЕРIШНIХ ТА МАЙБУТНIХ ГОЛIВ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРОФСПIЛКИ ТА РЕКТОРАТУ, ЯКI ЧЕРЕЗ ВIДСУТНIСТЬ КОНКРЕТНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНКЦIОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКIВ ФАКТИЧНО ВИКОНУЮТЬ СВОЮ РОБОТУ НА 50%, ТАКИМ ЧИНОМ, ВТРАЧАЮЧИ ЕФЕКТИВНIСТЬ СВОЄЇ РОБОТИ ТА IНКОЛИ НАВIТЬ ВСТУПАЮЧИ В СУПЕРЕЧНОСТI. В КОНКРЕТИЗАЦIЇ ВIДНОСИН З ОБОМА ОРГАНАМИ (СТУДЕНТСЬКИМИ РЕКТОРАТОМ ТА ПРОФСПIЛКОЮ) МАЮТЬ ПОТРЕБУ ДОРОСЛI СПIВРОБIТНИКИ УНIВЕРСИТЕТУ, ЩО НЕОБХIДНО ДЛЯ НАЛЕЖНОГО ПРОВЕДЕННЯ РIЗНОМАНIТНИХ ЗАХОДIВ, ПЛIДНОЇ СПIВПРАЦI ТА Т. I. . У ВИРIШЕННI ЦIЄЇ ПРОБЛЕМИ ТАКОЖ ЗАЦIКАВЛЕНI Й ГРОМАДСЬКО-АКТИВНI СТУДЕНТИ, ЯКI ПОКИ ЩО ПОЗБАВЛЕНI ЧIТКОГО УЯВЛЕННЯ ПРО СВОЇ МОЖЛИВОСТI ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРИ ПРОВЕДЕННI ГРОМАДСЬКОЇ РОБОТИ В СВОЄМУ ВУЗI.

З IНШОГО БОКУ, ЩО, МАБУТЬ, НАЙВАЖЛИВIШЕ, ЦЯ ПРОБЛЕМА ЗАВАЖАЄ ПЕРШ ЗА ВСЕ ПРОСТИМ СТУДЕНТАМ, НАВIТЬ БЕЗ АКТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ПОЗИЦIЇ. АДЖЕ КОЖЕН З НИХ МАЄ ПРАВО НА ЯКIСНИЙ ЗАХИСТ СВОЇХ ПРАВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСIМА МОЖЛИВОСТЯМИ ТА ПЕРЕВАГАМИ, ЩО НАДАЄ ЙОМУ (ЧИ ЇЙ) НАВЧАННЯ В ДАНОМУ ВУЗI. ЯК БАЧИМО, ЦIЛЬОВА ГРУПА ДОСИТЬ ВЕЛИКА ЗА ОБСЯГОМ ТА ГЛИБОКА ЗА РIВНЕМ ПРОНИКНЕННЯ В СИСТЕМУ ФУНКЦIОНУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВУЗУ ВЗАГАЛI.

БЕЗНОЄВА А.В.,
СУМДУ для www.fri.net.ua

Bookmark and Share