Як один студент назавжди дискваліфікував усіх інженерів


На мiжнародному конкурсi молодих науковцiв, який вiдбувся у Хмельницькому, журi одностайно визнало переможцем п'ятикурсника Нацiонального унiверситету водного господарства Максима Кiдрука. Талановитий юнак винайшов свою систему, що повнiстю автоматизує процес проектування деталей для машин.

Про особливостi технiчної новинки вiн охоче розповiв "Експресу".

-- Максиме, хто з викладачiв пiдказав тобi iдею розробити таку програму?

-- Нiхто. Вони навiть не знали, що я працюю над цiєю програмою. Власне до Хмельницького я їхав на Всеукраїнську студенстьку олiмпiаду з САПРу (системи автоматизованого проектування) i водночас з власної iнiцiативи -- вiз роботу на мiжнародний конкурс, який мав вiдбутися у тому ж мiстi на кiлька днiв пiзнiше. Про мою
новинку в вузi дiзналися лише пiсля престижного змагання.

-- У чому суть твоєї програми?

-- Працюючи над проектом будь-якої деталi, iнженер змушений витрачати чимало часу. Передусiм йому треба ознайомитися з купою
лiтератури, дiбрати вiдповiднi формули та коефiцiєнти, вручну виконати безлiч розрахункiв. Як свiдчить практика, в таких умовах iмовiрнiсть похибки досить велика. Застосування моєї програми, яка має великi функцiональнi можливостi, дозволить вiдмовитися вiд послуг iнженера, пришвидшить процес розробки проекту та гарантує його якiсть.

Наведу такий приклад. Зазвичай студент технiчного вузу витрачає на пiдготовку курсового проекту щонайменше три мiсяцi. Бiльшу частину часу вiн просиджує над розрахунками. За допомогою моєї програми комп'ютер виконує цi операцiї протягом... п'яти хвилин (вводжу два алгоритми i чекаю
результату), до того ж, автоматично узгоджує їх зi всiма стандартами. Тож завдяки цiй програмi будь-який курсовий проект можна виконати за три днi.

-- Як вiдбувався мiжнародний конкурс?

-- До Хмельницького приїхало чотирнадцять студентiв та аспiрантiв провiдних вузiв України i Росiї. Кожен учасник мав не тiльки
розповiсти про свою новинку, але й продемонструвати специфiку її роботи. Оскiльки я працював над розробкою програми самотужки, навiть не консультуючись з викладачами, певна рiч, хвилювався, щоб мої зусилля не виявилися марними. Можливо, хтось iз науковцiв
вже випередив мене?

Та згодом з'ясувалося, що цiєю проблематикою на пострадянському просторi лише починають цiкавитися. Пiсля конкурсу мою програму розмiстили на сайтi однiєї з росiйських фiрм. Тепер менi пишуть звiдусiль: пропонують спiвпрацю, цiкавляться специфiкою застосування новинки.

Власне, програма, яку я запропонував на конкурс -- це, так би мовити, академiчний варiант. Але її можна пристосувати до будь-якого виробництва. Саме в цьому й полягає перспективнiсть мого проекту, адже його реалiзацiя дозволить повнiстю автоматизувати процес: вiд проектування до
виробництва, сертифiкацiї та специфiкацiї.

-- Чи працюватимеш ти над цiєю темою i далi?

-- Так. Розроблятиму аналогiчнi програми для конкретних фiрм та корпорацiй. На щастя, попит наразi досить великий.

Bookmark and Share