Концепція Програми "Студентський та учнівський гуртожиток"


Глобалізація знань, інформатизація та інтелектуалізація праці, посилення конкуренції на ринку освітніх послуг зумовлюють зростання навчального навантаження студентів та учнів, зокрема, самостійної роботи, що, в свою чергу, передбачає створення для них належних соціальних та побутових умов, підвищення рівня наукової організації навчального процесу.
Основою вирішення зазначених проблем є удосконалення роботи студентських та учнівських гуртожитків. Залишається гострою проблема збереження будівель гуртожитків належному експлуатаційно-технічному стані, оновлення фізично зношеного санітарно-побутового обладнання, приміщень загального користування та меблів житлових кімнат, створення належних умов для проживання, організація в гуртожитках комп'ютерних центрів та читацьких залів для продовження навчання в позаурочний (вечірній) час, удосконалення управління гуртожитками та розширення прав органів студентського та учнівського самоврядування та інше .
Проблемою, яка потребує вирішення, є забезпечення житлом студентських сімей.
На даному етапі розвитку актуальним є практичне впровадження нових типів житла для студентів - студентських готелів.

Все це потребує перегляду обсягів фінансування розвитку студентського житла та розробки нової нормативної бази, яка регламентувала б вимоги до умов проживання і експлуатації студентських гуртожитків.

Дана Концепція розроблена відповідно до Закону України "Про державні цільові програми" і є складовою соціальної політики, спрямованої на подальшу розбудову національної системи освіти, а також передумовою розробки та впровадження програми "Студентський та учнівський гуртожиток".

2. Постановка та дослідження проблеми.
Аналіз стану діючих студентських та учнівських гуртожитків передбачає проведення ряду заходів, спрямованих на уточнення їх кількості в навчальних закладах та в цілому по регіонах, їх завантаженість, санітарно-технічний стан, потребу в них та інше.

Основними завданнями в цьому напрямку мають стати:
2.1. Проведення інвентаризації гуртожитків, в процесі якої отримати наступні дані:
а) загальну характеристику гуртожитку, його санітарно-технічний стан;
б) використання площ за призначенням (%);
в) проектна кількість місць, кількість фактично проживаючих студентів та учнів, кількість студентів та учнів, не забезпечених гуртожитком;
г) кількість бажаючих поліпшити умови проживання (студентські готелі);
д) кількість студентських сімей, бажаючих проживати в сімейних гуртожитках;
е) необхідність ремонту (поточний, капітальний, переобладнання, реконструкція);
ж) паспортизації кожного гуртожитку.
2.2. Визначення у кількісних та вартісних показниках необхідності виконання та графіків проведення відповідно до санітарно-експлуатаційних вимог :
поточних ремонтів;
капітальних ремонтів;
переобладнання;
реконструкції.

2.3. Визначення необхідності будівництва гуртожитків та нових видів студентського житла для створення належних соціальних та побутових умов студентам та учням (студентських та учнівських гуртожитків за новими стандартами, впровадження нових типів житла - студентських гуртожитків сімейного типу, студентських готелів) в тому числі таких, які забезпечували б потребу одного або групи територіально розташованих навчальних закладів на основі самоокупності та пільгового оподаткування і відміни готельного збору, що практично вирішить проблему диференційованої оплати за поліпшені умови проживання студентів, аспірантів, докторантів.

3. Шляхи розв'язання проблеми.
Виконання Програми здійснюватиметься шляхом переобладнання, ремонту та реконструкції існуючих гуртожитків будівництва гуртожитків, гуртожитків сімейного типу, студентських готелів за новими типовими проектами з урахуванням чинних санітарних норм і правил, вимог протипожежної безпеки, раціонального розміщення студентів та учнів (2 людини в кімнаті), наявність медичного кабінету, спортивних клубів, тренажерних залів, секцій; приміщень загального користування, читальних залів, доступів до мережі Інтернет, комп'ютерних класів та інше.
3.1. На основі даних інвентаризації визначається:
а) кількість гуртожитків по регіонах та навчальних закладах, які потрібно побудувати, в тому числі гуртожитків, які могли б обслуговувати студентів та учнів декількох навчальних закладів;
б) кількість студентських гуртожитків сімейного типу та студентських готелів по регіонах та навчальних закладах, які потрібно побудувати, в тому числі таких, які могли б обслуговувати студентів декількох навчальних закладів;
в) опрацювання питання побудови будівель комбінованого типу:
гуртожиток - студентський готель, гуртожиток - сімейний гуртожиток (розробка необхідної проектно-кошторисної документації, організація будівництва).
Зазначена робота вимагає перегляду, доопрацювання діючих та розробку нових нормативно-правових документів, які б регламентували діяльність студентських та учнівських гуртожитків, студентських готелів та гуртожитків сімейного типу з урахуванням вимог сьогодення.

3.2.Основними завданнями в цьому напрямку мають стати:
а) внесення змін та доповнень до діючих нормативних документів:
Типового положення про студентський гуртожиток навчального закладу;
Типового положення про учнівський гуртожиток навчального закладу;
Типових правил внутрішнього розпорядку в студентських та учнівських гуртожитках навчального закладу;
Типового положення про студентське містечко навчального закладу;
Типового положення про учнівське містечко навчального закладу;
Санітарних правил та норм облаштування, обладнання та утримання, експлуатації та ремонту студентських та учнівських гуртожитків, гуртожитків сімейного типу та студентських готелів;
Типового положення про раду гуртожитку;
б) розробка нових нормативних документів:
Типового положення про студентський готель;
Типовий штатний розпис керівного та обслуговуючого персоналу;
Типового положення про студентський гуртожиток сімейного типу;
Типового положення про правила самоврядування в студентських та учнівських гуртожитках;
Тарифів оплати за проживання в учнівських, студентських, гуртожитках, гуртожитках сімейного типу та студентських готелях;
інших нормативних актів, які регламентували б вимоги до умов проживання та експлуатації студентського та учнівського житла.

3.3. Студентське та учнівське самоврядування та виховна робота
Нові соціальні умови вимагають нових підходів до організації виховної роботи серед студентів та учнів, які проживають в гуртожитках, та розширення прав органів студентського та учнівського самоврядування.
а) Основними завданнями, що стосується виховної роботи в цьому напрямку мають стати:
- створення та організація належних умов для роботи соціальних працівників-вихователів (типове положення, посадові інструкції, організація робочого місця, курси підвищення кваліфікації і т.д.);
- організація роботи гуртків, спортивних залів та кімнат відпочинку в гуртожитках;
- забезпечення робочих (навчальних) кімнат літературою соціально-психологічного спрямування для самовдосконалення та підвищення загальною рівня розвитку студентів;
- облаштування в гуртожитках сімейного типу ігрових кімнат для дітей, враховуючи специфіку проблем студентської сімейної молоді, що мають дітей дошкільного віку.
б) Основними завданнями, що стосуються самоврядування мають стати:
- вміле поєднання роботи керівництва навчального закладу з студентськими та учнівськими самоврядними організаціями (ректорська рада з студентського побуту та виховання, рада при директорові навчального закладу з учнівського побуту та виховання, факультетські ради з побуту та виховання, інститут кураторів, студентські та учнівські ради гуртожитків, а також органи студентського та учнівського самоврядування);
- розширення прав та впливу органів студентського та учнівського самоврядування (рада з гуманітарного виховання, факультетські активи студентів та активи студентських та учнівських груп, профспілкові комітети та інші).

4.Очікувані результати
Прийняття Концепції буде сприяти розробці Державної програми "Студентський та учнівський гуртожиток " на єдиній методичній основі.
Термін дії Програми напряму залежатиме від реалізації кожного її розділу.

5.Фінансування
У зв'язку з тим, що в Програмі буде задіяно біля двадцяти центральних органів виконавчої влади, обсяги та джерела фінансування Державної програми "Студентський та учнівський гуртожиток " будуть визначені після:
а) надання всіма зацікавленими міністерствами та відомствами пропозицій до Програми (ремонт, реконструкція, будівництво, реорганізація управлінської моделі, реалізація соціальних програм);
б) розроблення Заходів за результатами роботи регіональних груп по вивченню стану та аналізу проблем студентських та учнівських гуртожитків.
Bookmark and Share