Про створення Обласної Громадської Колегії з питань державної молодіжної політики


Шановні колеги, друзі, однодумці, Повідомляємо Вам, що молодіжна громадськість області підтримала на своєму установчому засіданні ініціативу створення Обласної Громадської Колегії з питань державної молодіжної політики при Миколаївській Обласній Раді. Також на засіданні було прийнято Положення Колегії, згідно з яким це Колегія є постійно діючим моніторингово-дорадчим, консультативним громадським органом, що є механізмом вирішення проблемних питань, представляє інтереси молоді області на всіх рівнях та має на меті консолідацію та гармонізацію молодіжного громадського руху області, запровадження в області визнаного в Європі демократичного принципу співробітництва держави і громадськості щодо вироблення, імплементації та постійного моніторингу процесу реалізації молодіжної політики.
Колегія у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету міністрів, Загальною декларацією прав людини, Європейською хартією про участь молоді у громадському житті на місцевму та регіональному рівні, інших міжнародних угод з питань захисту людських прав.
Будемо раді Вашим пропозиціям, рекомендаціям, досвіду щодо Державної Молодіжної Політики. Адже тільки разом, ми дійсно зможемо щось змінити на краще.

Спікер олегії
Прохира Вероніка

Віце-спікер Колегії
Руденко Олександр

Секретар
Колегії
Бойченко ЛюдмилаПоложення
про обласну Громадську Колегію з питань державної молодіжної політики при Миколаївській Обласній Раді


1.Загальні положення

1. Згідно з положенням переглянутої Європейської Хартії про участь молоді у процесах прийняття рішень на муніципальному та регіональному рівні, що передбачають „існування постійного представника або структури такої як молодіжна Колегія, молодіжний парламент або молодіжний форум” . Обласна Громадська Колегія з питань держаної молодіжної політики (далі Колегія) є постійно діючим моніторингово-дорадчим, консультативним громадським органом, що є механізмом вирішення проблемних питань, представляє інтереси молоді області на всіх рівнях та має на меті консолідацію та гармонізацію молодіжного громадського руху області, запровадження в області визнаного в Європі демократичного принципу співробітництва держави і громадськості щодо вироблення, імплементації та постійного моніторингу процесу реалізації молодіжної політики
2. Колегія у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету міністрів, Загальною декларацією прав людини, інших міжнародних угод з питань захисту людських прав.
3. Колегія поширює свою діяльність на територію міста Миколаєва та Миколаївської області.
4. Колегія набуває легітимності з моменту опублікування оголошення про її створення в офіційній пресі.

ІІ. Основні завдання Колегії

1. Визначення та обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку молодіжної політики, концептуальних проблем та пошук ефективних механізмів їх вирішення.
2. Введення єдиної системи моніторингу лобіювання рішень молоді та розподілення бюджетних коштів управління у справах сім`ї, молоді та спорту на реалізацію молодіжної політики в області, шляхом проведення відповідних систематичних конкурсів між під гаслами „ми цінуємо партнерство” та „зекономимо державні кошти”, де в експертній Колегії будуть брати участь представники громадськості.
3. Внесення пропозицій та участь у підготовці проектів програм, направлених на поліпшення становища молоді області, участь у формуванні державної молодіжної політики щодо соціального становлення та розвитку молоді в області.
4. Проведення моніторингово-аналітичної діяльності щодо роботи органів державної виконавчої влади по роботі молоддю, молодіжними громадськими організаціями, на виконання Закону України „про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.
5. Аналіз проектів нормативно-правових актів, державних програм, комплексних планів органів виконавчої влади щодо роботи з молоддю на відповідність їх головним напрямкам державної молодіжної політики.
6. Налагодження взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань планування і проведення роботи з молоддю.

ІІІ. Права

1. Здійснювати громадський контроль за організацією та виконанням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівників підприємств та організацій незалежно від форм власності Конституції та законів України, актів Президентів України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень Голови облдержадміністрацій рішень обласної Колегії прийнятих у межах її повноважень та інших нормативно-правових актів в тому числі ратифікованих міжнародних-правових актів з питань державної молодіжної політики.
2. Утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників органів виконавчої влади, установ та громадських організацій.
3. Одержувати в установленому законом порядку безоплатно необхідні для її діяльності інформацію та матеріали в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування.
4. Заслуховувати на своїх засіданнях керівників органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Колегії.

IV. Склад та керівництво Колегії

1. Склад Колегії формується за демократичним принципом, надаючи можливість бути представленими у ній усім соціальним прошаркам молоді, а саме наступним цільовим групам: молоді члени громадських організацій, молоді викладачі, підприємці, науковці, держслужбовці, правозахисники, лікарі, журналісти, діячі мистецтв, допризовна молодь, студентство, спортсмени, сільська молодь, молоді батьки та одинокі матері, інваліди та довгохворіючі діти та молодь, сироти, нацменшини, безробітна молодь).
2. Формування складу Колегії при ухвалені кандидатур на членство здійснюється за принципом гендерної рівності.
3. Членом Колегії може бути громадянин України, віком до 35 років, який делегований ініціативною групою, або за власною ініціативою і є представником інтересів певної соціальної цільової групи.
4. Первинний кількісний склад Колегії дорівнює 21 особі, що були присутні на установчій конференції. Кількісний склад може змінюватись в сторону розширення. Кандидатури нових членів ухвалюються на засіданні Колегії.
5. Всі члени Колегії наділяються рівними правами та обов’язками, головуючий „спікер” обирається на установчому зборі, шляхом відкритого голосування.
6. За відсутності спікера Колегії його обов’язки виконує віце-спікер, який обирається більшістю членів Колегії за пропозицією голови Колегії.
7. По закінченню дворічного терміну представництва у раді, член Колегії повинен скласти свої повноваження і передати їх своєму правонаступнику.

V. Організація діяльності Колегії.

1. Основною формою діяльності Колегії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць. На засіданнях головує спікер.
2. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Колегії.
3. Колегія систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення через ЗМІ.

VI. Рішення Колегії

1. Рішення комісією приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів.
2. Рішення Колегії оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій, звернень, резолюцій і подаються на розгляд керівництву облдержадміністрації.
3. При необхідності рішення конференції направляються керівникам органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності представникам громадських об’єднань та експертно-наглядовим Колегіям при міжурядових на міжнародних організаціях.

VІI. Фінанси та матеріально-технічне забезпечення

1. Для своєї діяльності Колегія не здійснює фінансових витрат, а тому і не має фінансового забезпечення.
2. Колегія не має самостійного балансу, рахунків в установах банків, печаток.
3. Колегія у своїй діяльності використовує бланки затвердженого засіданням Колегії зразку.
4. Матеріально-технічне забезпечення (приміщення для проведення засідань та для діяльності робочих груп) забезпечує облдержадміністрація.
СКЛАД

обласної Колегії з питань державної молодіжної політики


Спікер Колегії: Прохира В. О.

Віце-спікер Колегії: Руденко О.В.

Секретар Колегії: Бойченко Л.В.

Члени Колегії:
Гусєв О.С.
Копилець Н. О.
Золотаревський М.Є.
Новосьолова Я.В.
Чупрін Р.С.
Лукащук А.Д.
Галка Л.В.
Швецова К.С.
Балабан С.А.
Чистякова Т.Ф.
Верещагін В.А.
Чистякові В.Ф.
Клец В.А.
Воронцов О.В.
Бондаренко С.А.
Шульгін Ю.С.
Москаленко В.В.

Bookmark and Share