Положення про Всеукраїнську студентську раду при Міністерстві освіти і науки України


Ще 2001 року при Президенті України було створено студентську раду. Ця рада існує до цих пір і тому ФРІ неодноразово зверталася до Президента Ющенка скасувати її, а натомість розглянути варіант створення об`єднуючого органу для всього організованого студентського самоврядування. В цей час паралельно рухався процес створення подібної ради при МОН. Є вже перші результати. Зокрема, Вашій увазі пропонується вже погоджене Міністерством освіти і науки положення:

Прийнято установчою Конференцією Всеукраїнської студентської ради 29 травня 2005 року. м.Київ.
1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнська студентська рада (далі - ВСР) є добровільним об`єднанням органів студентського самоврядування, консультативно-дорадчим колегіальним органом при Міністерстві освіти і науки України, утвореним з метою сприяння розвитку студентського самоврядування, більш повного врахування інтересів студентської молоді при виробленні та реалізації політики України у сферах вищої освіти, соціального становлення та розвитку студентської молоді, налагодження конструктивної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування вищих
навчальних закладів України.
1.2. ВСР діє на засадах добровільності, рівноправності усіх її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.3. ВСР у своїй діяльності керується Конституцією України І законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.
1.4. ВСР є незалежною від впливів політичних, релігійних та громадських об`єднань.
II. Мета та завдання ВСР
2.1. Метою діяльності ВСР є представництво та захист соціально-економічннх, творчих, духовних та інших інтересів
студентської молоді України.
2.2. Головними завданнями ВСР є:
сприяння створенню та розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України;
- забезпечення постійного зв`язку та взаємодії між іністерством освіти і науки України, Іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів під час розроблення концептуальних засад політики України у сферах вищої освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді;
- аналіз суспільних процесів у сферах вищої освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді, розроблення та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій Міністерству освіти і науки України та органам місцевого самоврядування всіх рівнів;
- участь у підготовці та розробці пропозицій до проектів
нормативно-правових актів та програм з найважливіших питань
суспільного становища, правового і соціального захисту
студентської молоді;
- участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на
розв`язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем студентської молоді;
- сприяння розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного співробітництва у сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді;
- сприяння формуванню правового громадянського
суспільства в Україні;
- сприяння духовному та фізичному розвитку студентів, вихованню у них почуття патріотизму тощо;
- участь у створенні сприятливих умов для активного залучення студентів до соціально-економічного, культурного життя суспільства, їх соціальної адаптації і наукової активності;
- розвиток взаємозв`язків, здійснення обміну делегаціями та інші види співпраці з благодійними фондами, організаціями, об`єднаннями, юридичними і фізичними особами в Україні та за її межами.
2.3. ВСР для виконання покладених на неї завдань має право:
- одержувати в установленому порядку від Міністерства освіти і науки України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідні
матеріали та інформацію;
- утворювати в разі потреби тимчасові та постійні комісії
(комітети), експертні та робочі групи, залучати в установленому
порядку до роботи в них студентську молодь, посадових осіб
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
працівників підприємств, установ і організацій, вчених, фахівців,
представників об`єднань громадян тощо;
- організовувати та проводити наукові конференції, лекції, семінари, наради з питань, що випливають з мети та завдань діяльності ВСР;
- представляти і захищати законні права та інтереси студентів у державних органах та громадських організаціях;
- популяризувати серед студентів про цілі та мету діяльності ВСР;
- розвивати міжнародне студентське співробітництво з обміну досвідом, а також організовувати спільні заходи;
- брати участь у розробці та обговоренні проектів рішень з
питань державної політики у сфері вищої освіти;
- організаційно підтримувати студентське самоврядування у
вищих навчальних закладах України, надавати допомогу в їх
створенні;
- здійснювати Інші заходи, що випливають з мети діяльності
ВСР та не заборонені чинним законодавством України.
2.4. БСР зобов`язана:
- інформувати студентство про свою діяльність у формах, що
не заборонені законодавством;
- виконувати інші, прийняті на себе зобов`язання, що не
суперечать чинному законодавству України.
Ш. Органи ВСР та їх повноваження
3.1. Органами ВСР є:
- Конференція ВСР;
- Всеукраїнська студентська колегія (ВСК);
- Секретаріат ВСР.
Конференція
3.2. Вищим органом управління ВСР є Конференція, яка
збирається не менше, ніж один раз на рік у встановлений
Всеукраїнською студентською колегією день.
3.3. На Конференцію органи студентського самоврядування
вищих навчальних закладів України делегують своїх представників
відповідно до кількості отриманих мандатів.
3.4. Надання мандатів відбувається відповідно до кількості
студентів денної форми навчання вищого навчального закладу
України на наступних засадах:
до 6000 студентів - 1 мандат; від 6001 до 10 000 студентів - 2 мандати; від 10 000 до 20 000 студентів - 3 мандати; від 20 000 студентів та більше - 4 мандати.
3.5. Делегати підтверджують свої повноваження протоколом
засідання органу студентського самоврядування відповідного
вищого навчального закладу України. Делегат виконує свої
повноваження за цим протоколом, якщо органом студентського
самоврядування, який його обрав, не прийнято рішення про Його
переобрання.
3.6. За один місяць до дня проведення Конференції
Секретаріат ВСР інформує делегатів від вищих навчальних закладів

України про місце та час її проведення. Про отримання запрошення та обрання свого делегата органи студентського самоврядування повинні повідомити Секретаріат не пізніше, ніж за 10 днів до проведення Конференції.
3.7. Позачергові Конференції скликаються ВСК або на вимогу не менше однієї третини членів ВСР.
3.8. Конференція вважається правомочною, якщо на ній
присутні не менше двох третин обраних делегатів від органів
студентського самоврядування вищих навчальних закладів України.
3.9. Конференція обирає головуючого, який керує роботою
Конференції, та секретаря, який веде протокол Конференції і разом з
головуючим підписує його.
3.10. З питань, що відносяться до виключних повноважень
Конференції, рішення приймаються кваліфікованою більшістю
голосів (2/3) присутніх на ній делегатів. З усіх інших питань, що
вирішуються Конференцією, рішення приймаються простою
більшістю голосів (50 % + 1) присутніх на ній делегатів.
3.11. Виключні повноваження Конференції:
- затвердження Положення про ВСР, внесення змін і
доповнень до нього;
- затвердження терміном на 1 рік персонального складу ВСР
відповідно до протоколів органів студентського самоврядування
вищих навчальних закладів України;
- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію ВСР.
3.12. Інші питання, що вирішуються Конференцією ВСР:
- затвердження персонального складу ВСК шляхом
рейтингового голосування;
- оцінка роботи та результатів діяльності ВСК;
- прийняття рішень та рекомендацій з питань реалізації
програм Міністерства освіти і науки України та інших органів
державної влади щодо розвитку вищої освіти в Україні;
- затвердження програм та планів діяльності ВСР;
- визначення основних напрямків діяльності та розвитку ВСР;
- визначення організаційної структури ВСР, затвердження
правил процедури та інших внутрішніх документів ВСР;
- вирішення будь-яких інших питань, що випливають з мети та завдань діяльності ВСР.
Всеукраїнська студентська колегія
3.13. Керівним колегіальним органом між Конференціями ВСР
є Всеукраїнська студентська колегія (надалі - ВСК), яка скликається не рідше одного разу на три місяці Секретаріатом ВСР.
3.14. До складу ВСК обираються по одному представнику від
кожних 10 делегатів Автономної Республіки Крим, відповідної
області, міст Києва та Севастополя. При цьому, кожна область,
Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь повинні
бути представлені не менше, ніж одним представником.
3.15. Засідання ВСК є правомочним, якщо на ньому присутні
не менше двох третин її членів. Рішення приймаються простою
більшістю (50 % + 1) голосів членів присутніх на засіданні.
3.16. ВСК обирає серед своїх членів головуючого, який керує
роботою засідання, та секретаря, який веде протокол і разом з
головуючим підписує його.
3.17. Всеукраїнська студентська колегія:
вносить пропозиції на розгляд Конференції щодо перспективних напрямів діяльності ВСР;
- розробляє план заходів та організовує виконання рішень Конференції ВСР та подає звіт про їх виконання;
- обирає персональний склад Секретаріату ВСР та затверджує
його Керівника;
- утворює за рекомендацією Секретаріату ВСР тимчасові та
постійні комісії (комітети), експертні та робочі групи, і затверджує їх персональний склад;
- затверджує ескізи штампів та символіки ВСР;
- вирішує інші питання, за винятком тих, що віднесені до
компетенції Конференції.
Секретаріат
3.18. Виконавчим органом ВСР є Секретаріат, склад якого
затверджує ВСК терміном на один рік.
3.19. Діяльністю Секретаріату керує Керівник, який обирається ВСК.
3.20. Секретаріат:
- координує виконання поточних та перспективних планів
діяльності ВСР;
- виконує рішення Конференції та ВСК;
- веде документацію ВСР;
- виконує інші функції, що покладені на нього Конференцією
та ВСК.

Bookmark and Share