Відбувся Четвертий Форум молодих політиків


7-13 липня 2005 року Центр політичної освіти в Міжнародному конференц-центрі Ко (Швейцарія) провів Четвертий форум молодих політиків, на якому зібралося 24 учасника з 14 країн світу. Протягом шістьох днів учасники провели дискусії на теми відповідальності молоді в сучасному суспільстві, майбутнього моральних цінностей в політиці, становленню політичних партій, що служать громадянам, а також проблем європейської єдності. Заходи Форуму відвідали учасники з України, Бразилії, Росії, Франції, Швейцарії, Сербії та Чорногорії, Австралії, Латвії, Молдови, Бурунді, Португалії, Великобританії, Нідерландів та Албанії.

Форум відбувся в Міжнародному конференц-центрі Ко, Швейцарія (www.caux.ch) в рамках конференції “Служіння, відповідальність та лідерство: цінності, що здатні подолати проблеми соціальної нерівності та розриву між поколіннями”, яку вже в четвертий раз організовує Міжнародний рух „Ініціативи до змін” (www.iofc.org).

Одна з перших дискусій Форуму молодих політиків була присвячена відповідальності активної молоді в сучасному суспільстві. Учасники відзначили, що молоді лідери відповідальні за розвиток свободи та демократії, підвищення обізнаності та донесення правди до нового покоління, стійкий розвиток та збереження навколишнього середовища.

Під час дискусії щодо моральних цінностей в політиці учасники обговорили проблеми міжетнічних конфліктів в Криму, Латвії, Сербії та Чорногорії. Молоді активісти дійшли згоди, що толерантність, здібність розуміти інших та мужність у прийнятті рішень є основними якостями політиків, які здатні вирішувати складні завдання міжкультурного діалогу.

Молоді активісти мали можливість зустрітися з колишнім Президентом Португалії Маріо Суаресом, який поділився своєю життєвою історією: 30-ти річна боротьба з диктатурою в своїй країні, 12-ти разове ув’язнення, депортації та вигнання. Маріо Суарес розповів про своє бачення цінностей в політиці та зазначив, що для нього політична діяльність ніколи не була способом заробляння грошей або можливістю кар’єрного зросту, а скоріше ідеалом безкорисного служіння в ім’я миру, закінчення колоніальних війн, становлення демократичних цінностей, інтеграції Португалії в Європу та світ і, найголовніше, зміцнення свободи. Щодо молодої генерації політиків Президент Суарес порівняв нові покоління з вином, яке одного року може вийти добрим, а наступного не дуже, так і кожне нове покоління – може проявити себе та здійснити прорив, а може і нічого не зробити задля суспільного розвитку. Маріо Суарес відмітив, що з надією дивиться на сучасних молодих людей, впевнений, що вони зможуть реалізувати себе та зробити світ кращим.

Одна з дискусій Форуму була присвячена питанням відповідальності політичних партій перед суспільством, учасники виділили принципи партнерства, прозорості, командної роботи та служіння суспільству як одні з ключових у побудові відповідальних партій. Також молоді активісти поділилися досвідом своїх країн щодо залучення жінок та молоді до партійної та політичної діяльності.

Під час дискусії на тему „Спільний Європейський дім – що значить бути Європейцем?” перед учасниками Форуму виступив Мішель Кекла – француз, представник Міжнародного руху „Ініціативи до змін” в Раді Європи, який присвятив своє життя розвитку взаєморозуміння між Європейськими народами. Він поділився своїми враженнями від останніх подій навколо розгляду Європейської Конституції і наголосив, що для нього бути європейцем означає поважати різноманіття європейських народів, служити європейським націям, шукати спільні цілі. Мішель підкреслив, що сьогодні, як ніколи, Європі необхідні борці, „європейські камікадзе”, які готові віддати життя за цінності спільного Європейського дому, за Європу, яка відповідальна, як за своє майбутнє, так і за майбутнє всього світу.

На завершення учасники Форуму підкреслили важливість розвитку діалогу між молодими активістами з різних країн та висловили зацікавленість у проведенні Форуму наступного року.

Форум молодих політиків вже в четвертий раз збирає молодих людей з різних країн світу, які вірять, що політичне лідерство повинно ґрунтуватись на принципах довіри, відповідальності, відкритості та партнерства. Перший форум 2002 року пройшов за участю 20 активістів з 7 країн, в 2003 та 2004 роках Форуми збирали молодих людей понад з 10 країн світу (детально на www.cpe.org.ua).

Допомогу учасникам з Східно-Європейських країн у приїзді та участі у конференції та Форумі надала Програма „Основи демократії” (www.f-4-f.org), яка сприяє розвитку цінностей демократії, свободи у країнах Центральної та Східної Європи.

Photogallery service is implemented on the Center web-site

New section "Photogallery" is opened on the web-site of Center for Political Education. This section contains the photo materials of activities taken by Center for Political Education. It is planned to support the news, project and activities materials with photos. At this moment the gallery contains the photo materials of the Young Politicians Forum 2005 and the Conference "Renewal of Ukraine: Youth Participation".

.............................................................................

The Fourth Young Politicians Forum

On July 7-13, 2005 Center for Political Education held the Fourth Young Politicians Forum in the Caux International Conference Center (Switzerland) which gathered 24 participants from 14 countries.


During the six day session the participants discussed the issues of youth responsibility in modern society, the future of moral values in politics, the development of political parties serving to citizens, as well as the Europeans identity problems.

The participants from Ukraine, Brazil, Russia, France, Switzerland, Serbia and Montenegro, Australia, Latvia, Moldova, Burundi, Portugal, UK, Netherlands and Albania attended the Forum meeting.

The Forum was held in the Caux International Conference Center in Switzerland (www.caux.ch) as a part of the Conference "Service, Responsibility, Leadership – Values to bridge social and generational gaps". Fourth time the Conference was organized by the Initiatives of Change (www.iofc.org).

One of the first Forum discussion topics was devoted to the responsibility of active young people in the modern societies. The participants marked that young leaders are responsible for the development of foundations for freedom and the establishment of democracies, the rise of awareness and bringing the truth to the new generation, the sustainable development and the environment protection.

The participants discussed the problems and the nature of interethnic conflicts observed in Crimea (Ukraine), Latvia, Serbia and Montenegro within the discussion of moral values in politics. Young activists summarized that the tolerance, the ability to understand other people and the fortitude in decision-making are the principal features should be related to politicians who are to decide the complex objectives of intercultural dialogue maintaining.

Young activists had a possibility to meet with Mr. Mario Soares, former President of Portugal, who told his life story: 30 years of struggle with the dictatorship regime in his country, 12 times in prison, deportations and banishment. Mario Soares related about his vision of values in politics, and marked that he has been always concerned that political activity is not the way to earn money or a possibility for career growth, rather an ideal of unselfish service in the name of peace, ending the colonial wars, establishing democratic values, the integrations of Portugal into the Europe and the World, out above all, the freedom strengthening. Mr. Soares compared the new generations with a wine, which could turn good one year, the next year not so good – each new generation could reveal itself and make a break or could not do anything useful for the social development. Mario Soares remarked that he looks on this day young people with hope, he underlined that they could realize themselves and make the world better.

One of the Forum discussions was devoted to the issues of civil responsibility of political parties. The participants picked out the principles of partnership, transparency, team work and civil service as one of key components in the development of responsible parties. Also young activists shared the experience their countries achieved in the participation of women and youth in public and political activity.

The discussion “Europe a home to have in common – what does it mean to be a European?” was attended and spoken by Mr. Michel Koechlin, the represented the Initiatives of Change International in the Council of Europe. He devoted all his life to building of the mutual understanding between the European nations. Mr. Koechlin shared his impressions about the last events around the consideration of the European Constitution and emphasized that to be a European for him means to respect the variety of European nations, to serve to the European nations, to search for common goals. Michel underlined that namely nowadays the Europe needs fighters, so-called “European kamikazes” who are ready to devote their life to the defense of the common European values, to the Europe responsible for its own future, and the future of the whole world.

At the end the Forum participants outlined the importance of the development of dialogue between young activists from different countries and expressed their interest the next year Forum meeting.

Fourth time the Young Politicians Forum has gathered young people from different countries, which believe that the political leadership should be based upon principles of trust, responsibility, transparency and partnership. The first forum was held in 2002 with the participation of 20 activists from 7 countries; in 2003 and 2004 the Forum meetings gathered young people from 10 countries (See www.cpe.org.ua for detailed information).

The Foundations for Freedom Program (www.f-4-f.org), which assists to the development of the values of democracy, freedom in CEE countries provided the support in the arrangement of the Forum meeting, the transportation and participation of representatives from the Eastern and Central European countries.

Bookmark and Share