В Україні на одну молодіжну організацію більше - "Молодь за Литвина". Чи стане вона серйозним гравцем молодіжного руху ?


8 липня 2005 року вiдбулась Установча конференцiя Всеукраїнської молодiжної громадської органiзацiї Народної Партiї - "Молодь за Литвина" (далi - Органiзацiя). Це молодiжне громадське утворення покликане об.єднати молодих людей в одну потужну органiзацiю, дiяльнiсть якої буде спрямована на сприяння створенню умов для самореалiзацiї кожної молодої людини та розвитку iнiцiатив молодi на принципах нової Програми Народної Партiї, особливо що стосується поглиблення соцiальної полiтики та пiдвищення якостi життя.
Пiд час роботи Установчої конференцiї був прийнятий Статут Органiзацiї, обранi Спiвголови, ними стали: Єгоров Вiктор - Голова Одеської обласної молодiжної органiзацiї Народної Партiї, Кобринець Аркадiй - заступник Голови Ірпiнської мiської органiзацiї Народної Партiї з питань молодiжної полiтики, Мельничук Максим - Голова Спiлки
молодих аграрiїв України та Черкашин Дмитро - Голова Харкiвської обласної молодiжної громадської органiзацiї "Спiлка молодих аграрiїв України". Учасники Установчої конференцiї прийняли рiшення про проведення І-го з`їзду Органiзацiї у вереснi мiсяцi та обрати на ньому
Голову або 2 Спiвголiв Органiзацiї.
Молодiжнi лiдери вважають дану подiю першим кроком на шляху до конкретних дiй, можливiстю для консолiдацiї та розумiння. Iснують очiкування щодо утворення єдиної команди регiональних молодiжних лiдерiв, яка б вiдображала прагнення молодi i вирiшувала її проблеми. Важливим є аналiз сучасних технологiй i проектiв молоддю, як
альтернативної складової суспiльства.
Установча конференцiя Органiзацiї чiтко визначила прiоритетнi напрямки своєї роботи та вирiшила протягом лiтнiх мiсяцiв провести установчi конференцiї Всеукраїнської молодiжної громадської органiзацiї "Молодь за Литвина" в усiх регiонах та подати вiдповiднi документи на реєстрацiю в установленому законодавством України порядку до Мiнiстерства юстицiї України.

Телефон для довiдок: 270-61-86

Bookmark and Share