МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЩЕ ТРЬОХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ !


В рамках Стипендіальної програми «Завтра.UA» розпочинається «Завтра.UA-Експеримент».

Стипендіальна програма «Завтра.UA» згідно з рекомендаціями Піклувальної ради та рішенням Правління Фонду від 14 вересня 2006 року запрошує до участі у конкурсному доборі Програми студентів Дніпропетровського національного університету, Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» та Львівського національного університету ім. Франка.

Студенти 4-6 курсів названих університетів, денної форми навчання мають можливість, в якості експерименту, прийняти участь у конкурсному доборі через механізм безпосереднього контакту з Програмою.

Якщо ти вирішив взяти участь у конкурсі:
По-перше, зареєструйся на сайті Програми.
По-друге, підготуй та збери пакет необхідних для участі у конкурсі документів. До нього входять:

Автобіографія обсягом до однієї сторінки.
Самостійна наукова робота за фаховою дисципліною обсягом не більше 5 друкованих сторінок (10 000 знаків) (вимоги до робіт).
Лист-рекомендація від наукового керівника чи завідуючого кафедрою з підписом засвідченим печаткою ВНЗ та контактами рекомендуючої особи (обов’язково контактний номер телефону).
По-третє, надішли цей пакет документів на електронну адресу Програми: info@zavtra.in.ua до 16.00 години 12 жовтня 2006 року.

Зверни увагу, що документи які містять підписи та печатки необхідно надіслати на адресу Програми як у відсканованому вигляді, так і в текстовому редакторі Microsoft Word.

Неповний пакет документів, неправильно оформленні документи чи такі, що надійдуть на електронну адресу Програми пізніше 16.00 години 12 жовтня 2006 року до участі у конкурсному доборі не прийматимуться. Наукові роботи виконані з порушенням вимог до студентських наукових робіт, які подаються на конкурс Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука (вимоги до робіт) також розглядатися не будуть.

www.zavtra.in.ua

Вимоги до студентських наукових робіт, які подаються на конкурс Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука


Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми, повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним проблемам у різних галузях науки, суспільно-політичного життя та економіки.

При оцінюванні робіт увага звертатиметься на загальну ерудицію конкурсанта, його вміння сформулювати актуальну наукову проблему та окреслити її місце у відповідній галузі знання, рівень його обізнаності з сучасним станом відповідної галузі, оригінальність, системність викладу, достовірність висновків, можливість подальшого розвитку й застосування результатів роботи в науці, виробництві, суспільному житті.

Кожен з трьох залучених Фондом експертів-фахівців незалежно оцінюватиме роботу за десятибальною шкалою. Кінцева оцінка буде сумою їхніх трьох незалежних оцінок. Роботи реферативного характеру, що не містять елементів новизни, відхилятимуться.

Граничний обсяг роботи – до 5 сторінок (або 10 000 знаків з пробілами) 14 шрифтом у редакторі “Word”. Роботи передаються уповноваженому представнику твого вищого навчального закладу з контактів із Стипендіальною програмою «ЗАВТРА.UA» у 4-х примірниках у паперовому вигляді і дублюються на дискету. З метою розміщення робіт на сайті Програми знайдіть можливість надіслати копію роботи на електронну адресу Фонду info@zavtra.in.ua.

На окремому аркуші повинна бути подана подальша інформація:

шифр роботи (шість цифр у довільному порядку та чотири літери латинської абетки в довільному порядку);
назва ВНЗ, факультету й кафедри, на якій її виконано;
назва роботи в стислій формі, що відображає її основний зміст;
науковий напрямок;
прізвище, ім’я та по-батькові конкурсанта із зазначенням курсу та контактної поштової й електронної адреси;
прізвище, ім’я та по-батькові наукового керівника із зазначенням наукового ступеню і вченого звання (в разі наявності наукового керівника, в іншому разі – ті ж дані щодо завідувача кафедри, на які спеціалізується конкурсант).
Цей аркуш залишається у Фонді й не передається експертам, які оцінюють роботу, саме тому ця інформація вказується лише на титульному аркуші.

Визначений шифр роботи (шість цифр у довільному порядку та чотири літери латинської абетки в довільному порядку) нанесіть на кожен аркуш кожного примірника роботи.

Текст повинен бути надрукований на пронумерованих сторінках і містити вгорі кожної сторінки шифр роботи. Текст повинен розпочинатися з назви роботи й не містити жодних даних щодо автора, наукового керівника та ВНЗ. Робота повинна складатися зі вступної частини, основної частини та висновків. У розгорнутій вступній частині формулюється проблема, окреслюється її значення, сучасний стан вирішення та обрані конкурсантом методи її вирішення. В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад самостійної наукової роботи конкурсанта. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування. Робота може супроводжуватися коротким списком літератури (до 15 назв).

У відгукові наукового керівника, або ж відповідної кафедри (обсягом до 1 аркуша, засвідченому печаткою ВНЗ), що додається до роботи, має бути подано загальну характеристику конкурсанта та його схильності до самостійної дослідницької роботи, окреслено оригінальний вклад конкурсанта в основні етапи роботи (у постановку й виконання завдання, формулювання висновків).


Наукові напрямки, за якими подаються студентські наукові роботи на конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» (у відповідності до напрямів підготовки, затверджених Постановою КМ України від 24 травня 1997 року №507, з подальшими змінами)

Математика і механіка (Напрямки підготовки: Математика; Прикладна математика; Механіка)

Інформатика і обчислювальна техніка (Комп’ютерні науки; Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління; Комп’ютерна інженерія; Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Фізика і астрономія (Фізика; Прикладна фізика)

Науки про Землю (Географія; Гідрометеорологія; Геологія; Екологія; Геодезія, картографія та землевпорядкування; Водні ресурси)

Інженерія, енергетика та електронна техніка (Інженерна механіка; Енергетика; Електротехніка; Радіотехніка; Електроніка; Прилади; Електронні апарати; Лазерна та оптоелектронна техніка; Акустотехніка; Метрологія та вимірювальна техніка; Легка промисловість; Електромеханіка; Телекомунікації; Видавничо-поліграфічна справа; Пожежна безпека)

Транспорт (Авіація та космонавтика; Кораблі та океанотехніка; Судноводіння і енергетика суден; Транспортні технології; Залізниці та залізнична техніка)

Матеріалознавство, гірництво та металургія (Інженерне матеріалознавство; Гірництво; Металургія; Зварювання)

Хімія (Хімія; Хімічна технологія та інженерія)

Медицина (Медицина; Фармація)

Біологія, фізіологія, біохімія (Біологія; Харчова технологія та інженерія; Біотехнології)

Сільськогосподарські науки (Механізація та електрифікація сільського господарства; Лісозаготівля та деревообробка; Агрономія; Зооінженерія; Водні біоресурси; Лісове і садово-паркове господарство; Ветеринарна медицина)

Архітектура та будівництво (Будівництво; Архітектура)

Соціологія та психологія (Психологія; Соціологія)

Педагогіка і освіта (Педагогічна освіта; Фізичне виховання і спорт; Реабілітаційна освіта)

Економіка та менеджмент (Економіка і підприємництво; Менеджмент; Торгівля; Туризм)

Історія (Історія)

Філософія, культура та мистецтво (Культура; Філософія; Мистецтво)

Література й мова (Філологія; Журналістика)

Політологія й міжнародні відносини (Міжнародні відносини; Політологія)

Право й державне управління (Право; Державне управління)

Військові науки й національна безпека (Військові науки; Національна безпека)


Bookmark and Share