Колегіум Східної Європи імені Яна Новака-Єжьоранського оголошує черговий набір на СТАЖУВАННЯ В ПОЛЬШІ


В рамках Програми Міжнародної Співпраці
Вроцлавський Міст Солідарності

- Сфери стажування:

Місцеве самоврядування, право, економіка, економічний розвиток, інформатика, банки та фінанси, управління, маректинг/реклама/PR, політологія, міжнародні відосини, соціологія, неурядові організації, суспільна допомога, мас-медіа, туризм, архітектура, будівництво, інженерія, нові технології.- Пропозиція для студентів останніх років навчання та осіб у віці до 45 років.

Повна інформація про програму і умови участі

www.kew.org.pl

Контакт:
Тел. +48 71 342 16 81;
Fax: +48 71 71 81 956;
e-mail: office@kew.org.pl

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. oraz ze środków Gminy Wrocław i GK Impel.


RULES AND REGULATIONS OF THE COMPETITION FOR INTERNSHIPS WITHIN THE CONFINES OF THE WROCLAW SOLIDARITY BRIDGE PROGRAM

GENERAL PROVISIONS:
This regulations specify general characteristic of the competition, conditions of participation, ways of evaluating of application of The International Cooperation Program Wroclaw Solidarity Bridge.
The competition is announced by The College of Eastern Europe named after Jan Nowak-Jeziorański, further called The College.
The College of Eastern Europe is commissioned by the Municipality of Wroclaw to administrate The Wroclaw Solidarity Bridge Program.

GENERAL CHARACTERISTIC OF THE COMPETITION
The aim of the competition is selection of the best candidates to participate in internships realized within the confines of The Wroclaw Solidarity Bridge Program.
The main objective of The Wroclaw Solidarity Bridge Program is creating for citizens of Ukraine opportunity and conditions to know in practice Polish and European standards of functioning of self-government, non-government and business institutions and gain theoretical and practical knowledge, concrete experience and also skills of acting in favor of own local society.
Within the confines of the program will be organized internships in Wroclaw and Lower Silesia region in the following fields:

Local government
Law
Economy and Business
Economic development
Information Technology
Banking and Finance
Management
Marketing/Advertising/PR
Political science
Trans-border cooperation

Sociology
Non-government organizations (NGO)
Social assistance
Media
Tourism
Architecture
Building and Construction
Engineering
New technologies

Duration of internships: 30 – 90 days.
Date of internships: September – November.
Place of internships: Poland, Wroclaw and Lower Silesia region.

CONDITIONS OF PARTICIPATING:
Program is addressed to the citizens of Ukraine.
The internships are intended for the students of the last years of studies and the people under the age of 45.
Participants should be the people who actively act in their academic and professional environments and can show their experience and achievements in fields mentioned above.
The knowledge of Polish on the level enabling communication is required (alternatively good knowledge of English).

CONDITIONS OF STAY:
Organizers will provide accommodation, boarding insurance and the pocket money.
Costs of the transport to Wroclaw cover participants.
Within the confines of the program organizers oblige themselves to undertake steps necessary for preparation, realization and effective carrying out internships, and for ensuring making the real use of knowledge and skills of the interns and assigning them to do tasks and duties corresponding with their qualifications and experience, under supervision of designated mentors.
Organizers provide tourist and cultural program and meetings with local politician and social activists.

APPLICATION:
Required documents:
Application form filled in Polish or English
Curriculum vitae;
Letter of recommendation;
Any other documents at candidate’s discretion.

Application form is available on www.kew.org.pl
Applications and required documents should be sent to the address:
The College of Eastern Europe
pl. Biskupa Nankiera 17,
50-140 Wroclaw (POLAND)
With the postscript WSB
Application and the documents should be also sent by e-mail: office@kew.org.pl
with WSB in the title of the massage!!!

Application deadline: 30th June 2007.

APPLICATION’S EWALUATION
Sent applications will be evaluated by the Competition Committee .
Evaluating applications Commission will apply following criteria:
Complete application form;
Fulfillment of formal requirements;
Interests;
Social activity;
Expectations towards internships;
Curriculum Vitae;
Letter of recommendation;
So far experience;
Knowledge of languages.
Selected applicants will be invited for interview which will take place in Ukraine on July 2007.
All people qualified to the participation in internships will be notified with a letter.


The Project is co-financed by the Polish aid programme 2007 of the Ministry of Foreign Affairs, by the Municipality of Wroclaw and by the GK Impel.REGULAMIN KONKURSU NA STAŻE W RAMACH PROGRAMU
WROCLAW SOLIDARITY BRIDGE 2007


POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
Niniejszy regulamin określa ogólną charakterystykę konkursu, warunki uczestnictwa, sposób oceny aplikacji Programu Współpracy Międzynarodowej Wroclaw Solidarity Bridge.
Konkurs jest ogłoszony przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, zwane dalej Kolegium.
Kolegium Europy Wschodniej na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia jest administratorem programu Wrocław Solidarity Bridge.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONKURSU:
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych kandydatów do udziału w stażach realizowanych w ramach programu Wroclaw Solidarity Bridge.
Głównym celem programu Wroclaw Solidarity Bridge jest stworzenie dla obywateli Ukrainy możliwości oraz warunków do poznania w praktyce polskich i europejskich standardów funkcjonowania instytucji samorządowych, pozarządowych i biznesowych oraz nabycia teoretycznej i praktycznej wiedzy, konkretnego doświadczenia, a także umiejętności działania na rzecz swojej lokalnej społeczności.
W ramach programu zostaną zorganizowane staże we wrocławskich i dolnośląskich instytucjach w następujących dziedzinach:

samorząd terytorialny
prawo
ekonomia
rozwój gospodarczy
informatyka
bankowość i finanse
zarządzanie
marketing/reklama/PR
politologia
współpraca międzynarodowa
socjologia
organizacje pozarządowe
pomoc społeczna
media
turystyka
architektura
budownictwo
inżynieria
nowe technologie

Długość stażu: 30 – 90 dni.
Termin odbywania stażu: wrzesień - listopad 2007.
Miejsce odbywania stażu: Polska, Wrocław i region Dolnego Śląska.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Program adresowany jest do obywateli Ukrainy.
Staże przeznaczone są dla studentów dwóch ostatnich lat studiów oraz osób w wieku do 45 lat.
Kandydaci ubiegający się o staż powinni być osobami aktywnie działającymi w swoich środowiskach akademickich/zawodowych i społecznych, mogącymi wykazać się doświadczeniem i osiągnięciami z zakresu dziedzin objętych programem.
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (ewentualnie dobra znajomość języka angielskiego).

WARUNKI POBYTU:
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie na czas pobytu we Wrocławiu, wyżywienie, ubezpieczenie oraz materiały związane z programem stażu.
Dojazd do Wrocławia uczestnicy opłacają we własnym zakresie.
W ramach programu organizatorzy zobowiązują się do przedsięwzięcia środków koniecznych do przygotowania, realizacji i skutecznego przeprowadzenia staży oraz zapewnienia rzeczywistego wykorzystania wiedzy i umiejętności stażystów i przydzielania im zadań i obowiązków odpowiadających kwalifikacjom i doświadczeniu, pod nadzorem wyznaczonego opiekuna.
Organizatorzy zapewniają program turystyczny i kulturalny oraz spotkania z lokalnymi politykami i działaczami społecznymi.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:
Wymagane dokumenty:
Wypełniony w języku polskim lub angielskim kwestionariusz programu;
Curriculum vitae wraz ze zdjęciem;
List polecający;
Inne dokumenty według uznania kandydata.
Formularz aplikacyjny zamieszczony jest na stronie www.kew.org.pl
Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
pl. Biskupa Nankiera 17,
50-140 Wrocław (POLAND)
z dopiskiem WSB.
Dokumenty należy wysłać również pocztą elektroniczną na adres: office@kew.org.pl
W tytule wiadomości wpisać WSB.
Aplikacje należy przesłać do dnia 30 czerwca 2007 r.
OCENA APLIKACJI:
Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej
Przy ocenie aplikacji komisja zastosuje następujące kryteria:
Kompletność wypełnionego kwestionariusza;
Spełnienie wymogów formalnych;
Zainteresowania;
Aktywność społeczna;
Oczekiwania wobec stażu;
Życiorys;
List rekomendacyjny;
Dotychczasowe doświadczenie;
Znajomość języków obcych.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w lipcu 2007 roku na Ukrainie.
Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w stażach zostaną powiadomione pisemnie o wyniku konkursu.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. oraz ze środków Gminy Wrocław i GK Impel.

Bookmark and Share