Реалізація програми “Молодіжне право”: підводимо підсумки


З лютого 2004 року в Полтавській області ініціативною групою з числа молодих юристів, журналістів та громадських діячів реалізується програма “Молодіжне право”, основною метою якої є підвищення правової освіти молоді, а також широке інформування громадськості на предмет прав молоді, їх дотримання та мож-ливостей захисту. Питання про необ-хідність проведення цих заходів підні-мається самою молоддю, яка регулярно зверталася і звертається до працівників програми.
У рамках програми “Молодіжне право” надаються безплатні консультації як фахівцями, так і спеціально підготовленими помічниками з числа студентів у Центрі “Молодіжне пра-во” (адреса: Полтава, вул. Жовтнева 54, к.400, телефон довіри (05322) 7-43-37, e-mail: m_pravo@mail.ru). Про-водиться також навчання та стажування молоді, організація “гарячих телефонних ліній”, регулярні виступи у ЗМІ, зокрема, запровадження правознавчої радіопрограми та рубрики у газетах, видання спеціальної літератури, адміністрування сайту з електронними консультаціями.
Реалізація програми “Молодіжне право” підтримана Молодіжним парла-ментом Полтавщини, Консультативним бюро з прав людини, Облстудрадою, Обласним центром соцслужб для молоді, облуправлінням юстиції, Київським та Октябрським райсуда-ми, судом Полтавського району, обласною прокуратурою, Інститутом економіки і права, відділом у справах сім’ї та реалізації молодіжної політики Полтавського міськвиконкому, управлінням у справах преси та інформації, освіти та науки, розвитку споживчого ринку, побутової сфери та підприємництва Полтавської обл-держадміністрації, громадськими організаціями Полтавщини, України, Росії, інших країн Європи. У рамках програми планується створити ме-режу організацій “Молодіжне право”.

Для контактів звертайтеся до менеджера програми “Молодіжне право” Євгена Брижа за тел. (0532) 611-931 або на електронну адресу: bryzh@mail.ru


ДІЯЛЬНІСТЬ У РАМКАХ ПРОГРАМИ “МОЛОДІЖНЕ ПРАВО”
у лютому 2004 року - травні 2005 року

• У рамках програми було проведено соціологічне дослідження (протя-гом жовтня-листопада 2004 року, вибірка – 289 осіб, інструментарій – анкета з 30 питаннями), що дозволило визначити основну сферу діяльності Програми і провести моніторинг дотримання прав людині і прав молоді. Так, згідно з отриманими даними, права понад 75 відсотків молоді порушуються, зокрема, у сферах отримання житла, здобуття освіти, працевлаштування, фізичного і психологічного насильства.
• Конкурс малюнків серед школярів та студентів допоміг розробити поліграфічну продукцію Програми (календарики 800 шт., плакати 200 шт., флаєри 2000 шт.), яка була розповсюджена у вищих навчальних закладах, бібліотеках, державних установах тощо. У ній містилася ін-формація про Програму та інформація про права молоді. У листопаді 2004 року було проведено прес-конференцію Програми.
• Шляхом відкритого конкурсу було набрано персонал для роботи в Програмі з числа студентів полтавських вузів, працювали з кваліфіко-ваними юристами управління юстиції Полтавської облдержадміністрації, готували лекції для студентів навчальних закладів.
• У рамках Програми “Молодіжне право” відкрито Центр “Молодіжне право”, де спеціально підготовлені помічники з числа студентів разом із юристами судів, прокуратури, управління юстиції надають безплатні правові консультації, працює телефон довіри, надаються консуль-тації електронною поштою.
• У рамках Програми було реалізовано проект “Твій голос”, який поля-гав у наданні консультацій для молоді з виборчого права, організації і проведення лекцій для молоді, що голосує вперше. Також у співпраці з Полтавським відділенням Комітету виборців України було підготовлено спостерігачів на виборах Президента, які працювали протягом трьох турів виборів на дільницях міста.
• В рамках Програми реалізується проект щодо прав дитини, прово-дяться лекції для школярів щодо прав дитини та Конвенції з прав ди-тини, розробляються заняття у рамках шкільного курсу.
• На ФМ-радіо “Ваша хвиля” ПОДТРК “Лтава” (зона впевненого при-йому – 800 тисяч осіб) кожного другого та четвертого понеділка міся-ця о 15:15 виходить радіопередача “Молодіжне право” з гостями студії на теми, визначені соцдослідженням (вже вийшло 6 програм).
• Організовано щомісячний випуск інформлистка Програми (вже вийш-ло 7 номерів) з інформацією про діяльність Програми, які розповсю-джуються серед партнерів Програми, НУО та міжнародних фондів.
• У найближчих планах Програми “Молодіжне право” – випуск методи-чного посібника для молоді із відповідями на найактуальніші питання, з якими зверталися до Центру “Молодіжне право”, створення правової рубрики для молоді (попередню згоду на її запровадження дала облас-на газета “Зоря Полтавщини” накладом 30 тис. примірників, підготов-лено 6 матеріалів для неї), адміністрування веб-сайту Програми з еле-ктронними консультаціями (зараз у процесі створення).

ПРОГРАМА МОЛОДІЖНЕ ПРАВО
36 000 м. Полтава, вул. Зигіна, 1, к. 127,
тел./факс (0532) 611-931

Bookmark and Share