Kurs Studiów Politycznych Europy Wschodniej


I. KANDYDACI
1. O stypendia ubiegaж mog№ siк kandydaci z Biaіorusi, Ukrainy, z Obwodu Kaliningradzkiego i Moіdawii, o ile ich zainteresowania
wi№ї№ siк z programem kursu politologicznego (por. niїej: II–2).
2. PREFEROWANE bкd№ zwіaszcza kandydatury osуb mog№cych wykazaж swoj№ aktywnooeж spoіeczno-polityczn№ lub dziaіalnooeж
publiczn№, bardziej niї osуb zajmuj№cych siк np. wyі№cznie prac№ naukow№.

II. WARUNKI STYPENDIUM
1. KURS trwa od 20 lutego do 20 grudnia 2008 r., w systemie zaocznym, podczas kilku sesji w Polsce, przedzielonych
powrotami do kraju stypendystуw. Szczegуіowy program zostanie ustalony ze zwyciкzcami konkursu.
2. PROGRAM KURSU obejmie:
• Wykіady z historii krajуw Europy Zachodniej, OErodkowej, Wschodniej, ZSRR oraz historii stosunkуw miкdzynarodowych
po 1945 r., doktryn politycznych, geopolityki, teorii politologicznych, spraw narodowooeciowych, socjotechniki,
zarz№dzania w organizacji politycznej • Wykіady z polityki wewnкtrznej i zagranicznej paсstw Europy Wschodniej,
problematyki Unii Europejskiej i NATO, polityki bezpieczeсstwa, komunizmu, postkomunizmu, transformacji • Staїe
w najwaїniejszych polskich instytucjach paсstwowych oraz organizacjach pozarz№dowych.
3. W RAMACH KURSU zajкcia bкd№ prowadziж wykіadowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych instytucji naukowych
publicznych i paсstwowych.
4. ZAKRES STYPENDIUM:
• Warunki finansowe stypendium – 1270 zі/miesiкcznie jako diety pobytowe w czasie pobytуw w Polsce • Pokrycie
kosztуw zamieszkania
• Staіa opieka tutora naukowego (promotora pracy dyplomowej) • Dopіata do kosztуw 4 wyjazdуw do kraju pochodzenia
stypendysty (nie dotyczy przyjazdu na studia i wyjazdu po zakoсczeniu studiуw)! • Intensywny uzupeіniaj№cy
kurs jкzyka polskiego z moїliwooeci№ przyst№pienia na koniec kursu do „Paсstwowego Egzaminu Certyfikatowego z Jкzyka
Polskiego jako Obcego” • Zakup ksi№їek z zakresu podstawowej biblioteki historyczno-politologicznej
5. WARUNKIEM korzystania ze stypendium jest speіnienie wszystkich wymagaс przewidzianych zasadami Kursu oraz przygotowanie
pisemnej koсcowej pracy dyplomowej w jкzyku polskim.
6. W RAZIE niespeіnienia warunkуw stypendium, b№dŸ braku postкpуw w studiach, stypendium zostanie przerwane.

III. WYMAGANIA
1. UKOСCZONE peіne studia wyїsze II stopnia (lub studia rуwnorzкdne).
2. WIEK do 30 lat (tylko w wyj№tkowych wypadkach wiкcej!).
3. DOBRA, ogуlna orientacja w szeroko rozumianej problematyce stosunkуw politycznych i paсstwowych Europy, szczegуlnie
regionu Europy OErodkowej i Wschodniej.
4. POZYTYWNY wynik w konkursie zіoїonych aplikacji i pozytywny wynik procedury egzaminacyjnej.
5. ZNAJOMOOEЖ jкzyka polskiego, ew. takїe angielskiego i rosyjskiego na poziomie gwarantuj№cym rozumienie wykіadуw
i korzystanie z literatury przedmiotu. Znajomooeж jкzyka polskiego bкdzie doskonalona przez intensywny lektorat podczas
Kursu.

IV. DOKUMENTY
1. KOPIA dyplomu ukoсczenia peіnych studiуw wyїszych.
2. WYPEЈNIONY kwestionariusz kandydata politologicznego kursu Studiуw Wschodnich (w nim wszelkie dane do szybkiego
kontaktu z kandydatem – tel., fax, e-mail, tel. komуrkowy).
3. ZWIКZЈY (do 2 stron – w jкzyku polskim) list motywuj№cy ubieganie siк o Stypendium
4. CURRICULUM VITAE pisane w porz№dku od najnowszych wydarzeс (w jкz. angielskim), wraz z fotografi№.
5. LISTA wszystkich publikacji politologicznych oraz osi№gniкж, projektуw spoіeczno-politycznych.
6. OEWIADECTWA, egzaminy, noty etc. potwierdzaj№ce znajomooeж jкzyka polskiego.
7. REKOMENDACJE 1–2 osуb zajmuj№cych siк naukowo, b№dŸ w praktycznej dziaіalnooeci problematyk№, ktуr№ obejmuje Kurs.
8. EWENTUALNIE inne dane, dokumenty lub informacje mog№ce pomуc komisji we wіaoeciwej ocenie jego kandydatury.

V. APLIKACJE
1. KOMPLET dokumentуw naleїy nadesіaж wyі№cznie e-mailem (wsl.studium@uw.edu.pl) w terminie do 5 stycznia 2008 r.
2. REKOMENDACJE mog№ byж przekazane lub nadesіane e-mailem w formie skanu lub faxem wyі№cznie przez samych rekomenduj
№cych.
3. KOMISJA ogіosi listк stypendystуw zakwalifikowanych do przesіuchaс kandydatуw (egzaminуw) do 10 stycznia 2008 r.
4. EGZAMINY (przesіuchania kandydatуw) odbкd№ siк w krajach kandydatуw, b№dŸ w Warszawie w dniach 15-25 stycznia 2008 r.
5. Lista stypendystуw zakwalifikowanych zostanie ogіoszona 31 stycznia 2008 r.
6. ZAJКCIA merytoryczne Kursu oraz intensywny kurs jкzyka polskiego rozpoczn№ siк 20 lutego 2008 r.
7. STYPENDYOECI bкd№ studiowaж wedіug wіasnego programu niezaleїnego od kalendarza wykіadуw na Uniwersytecie Warszawskim

VI. CERTYFIKAT
STYPENDYSTA, ktуry wypeіni wszystkie wymagania programowe, zaliczy poszczegуlne sesje oraz przedstawi i obroni pracк
koсcow№ otrzyma Certyfikat ukoсczenia „Kursu Studiуw Politycznych Europy Wschodniej” przy Studium Europy Wschodniej UW.
Dokumenty i korespondencjк w sprawie Kursu prosimy kierowaж na adres: wsl.studium@uw.edu.pl
Folder oraz kwestionariusz s№ rуwnieї dostкpne na naszej stronie internetowej

Polish and English version of booklet and questionnaire please see: www.studium.uw.edu.pl

АНКЕТА:
Bookmark and Share