ТЕРНОПІЛЬ: інтеграція України у світовий економічний простір


II Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених
„Інтеграція України у світовий економічний простір"
24-25 січня 2008 року
м. Тернопіль
Тернопільський національний економічний університет
Кафедра міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингуОргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Інтеграція України у світовий економічний простір», яка відбудеться 24-25 січня 2008 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, слухачі магістратури, молоді науковці віком до 35 років.
Для участі , в/ роботі конференції необхідно до 28 грудня 2007 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Робочі мови конференції - українська, англійська, російська.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Секція Експортна орієнтація економіки України: переваги та загрози
2. Секція Міжнародний ринок послуг та Україна
3. Секція Розвиток світового конкурентноздатного середовища
4. Секція Маркетинг у світі: теорія, міжнародна практика, український вимір
5. Секція Проблеми розвиту економіки та маркетингу (секція випускників шкіл)

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників. За бажанням, під час роботи конференції, можна подати керівникам секцій наукову статтю для публікації у збірнику „Вісник Тернопільського національного економічного університету".
Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ
1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
2.Матеріали повинні бути представлені українською мовою для громадян України; англійською та російською для іноземних учасників.
3. Тези надсилаються поштою до оргкомітету на дискеті „3,5" чи CD-R, a також роздруковані в одному примірнику за підписом автора. Студенти та слухачі магістратури обов'язково вказують наукового керівника.
4.Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля 2см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman. Кегель 12, інтервал 1,5.
5.Обсяг тез не повинен перевищувати 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці. Кількість авторів - не більше 2-х.
6. Загальна схема побудови тез: прізвища та імена авторів, установа, місто - у правому верхньому кутку; назва тез -великими літерами по центру.
7.Наукові статті повинні відповідати вимогам Постанови президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05,1 „ про підвищення вимог до фахових видань" (Бюлетень ВАК України.-2003.- № 1).
8.Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New Roman., 12пт, жирний. При наборі формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт.
9.Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним списком джерел на мові оригіналу.
10.До тексту тез або статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні поправки.
11.Роботи, що не відповідають вимогам, не представлені у встановлений термін, не розглядаються.
12.Запрошення до участі у конференції будуть надіслані авторам на основі конкурсного відбору до 15.01.2008 р.
13.У разі, якщо особа не запрошена до участі у конференції, але надіслала тези та оплатила організаційний внесок, їй буде надіслано збірник тез доповідей за матеріалами конференції.


Заявку, тези виступу та копію квитанції про оплату просимо надіслати до 28 грудня 2007 року на адресу:

46020, м.Тернопіль, вул. Львівська,! 1, ТНЕУ, к. 1203, кафедра міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу з приміткою „на конференцію". Тел (0352)43-58-33 E-mail: asaf@tneu.edu.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Оргвнесок для відшкодування витрат на проведення конференції становить 60 грн. Реквізити для внесення платежу:
СПДФО Фігурська Р.А.
К/р 260541300338 у ТФ ТОВ
„Укрпромбанк" МФО 338738
Ідентифікаційний номер 3035902945 (у графі „Зміст операції" вказати „За послуги при проведенні конференції").
Витрати на проїзд здійснюється за кошти учасників.ЗАЯВКА
на участь в Міжнародній науково-практичній конференції студентів та
молодих вчених
„Інтеграція України у світовий економічний простір "

Прізвище, ім'я, по-батькові _
Науковий ступінь, вчене звання _
Місце роботи (навчання) _
Посада _
Науковий керівник (при необхідності):
прізвище,
ім 'я,
no - батькові,
вчений ступінь,
звання,
місце роботи,
посада.
Планую виступити з доповіддю (необхідно виділити)
- на пленарному засіданні (до 15 хв.);
- на секційному засіданні (до 10 хв.);
- не планую приїзд.
Назва доповіді __
Номер секції _
Потреба в житлі:
-так;
- ні.
Координати для зв'язку:
Поштова адреса _
Службовий телефон_
Домашній телефон__
E-mail:

Bookmark and Share