“МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ”


МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ОЛІМПІЙСЬКА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

26 – 28 березня 2008 року
у Львівському державному університеті фізичної культури
відбудеться дванадцята наукова конференція

“МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ”

До участі у роботі конференції запрошуються науковці, які вивчають проблеми:

• теорії і методики підготовки спортсменів;
• фізичного виховання різних верств населення й адаптивного фізичного виховання;
• фізичної реабілітації та спортивної медицини;
• управлінських та соціально-економічних аспектів галузі;
• руху „Спорт для всіх” та туризму;
• підготовки кадрів для галузі.

У програмі конференції: пленарні та секційні засідання, обговорення доповідей аспіра¬нтів провідними фахівцями галузі, „круглі столи”, відкриті лекції, цікаві екскурсійні та спортивні заходи.

За словами голови оргкомітету конференції, проректора з науково-дослідної роботи та інноваційних технологій ЛДУФК Михайла Михайловича Линця, участь у конференції візьмуть понад 100 науковців з усіх регіонів України. Очікуються також гості з-за кордону. Так, майже щороку участь у конференції беруть науковці з Польщі, Молдови, Білорусі, Росії.

Інформацію про умови проведення конференції та форма авторської довідки можна знайти на сайті ЛДУФК: www.unfiz.lviv.ua

Адреса оргкомітету:
79000, Україна, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11, ЛДУФК,

Голова оргкомітету, проректор з науково-дослідної роботи та інноваційних технологій ЛДУФК Михайло Михайлович Линець; тел. роб. (032)272-68-00, факс (032)272-70-42, тел. моб. 8 097 501 64 44

Вимоги до оформлення наукової статті:

1. Мова статті – українська.
2. Обсяг статті – 8-12 сторінок тексту формату А 4, включно з літературою, таблиця¬ми, рисунками (не більше двох) та анотаціями.
3. Статті подаються в електронному варіанті (дві копії – у форматі doc і rtf) та у друкованому вигляді:
 текст подається у редакторі Word для Windows XP, шрифт Times New Roman 14 через півтора інтервалу;
 параметри сторінки – поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см;
 посилання подавати у тексті в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера [5] або порядкового номера та сторінки цитованого джерела [5, с. 12].
4. Порядок оформлення першої сторінки статті: великими літерами друкується заголовок; ім’я та прізвище автора (авторів); місце праці (навчання) автора (авторів);детальна контактна адреса (поштова адреса, телефон, e-mail).
5. Структура статті відповідно до вимог ВАК: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, завдання і методи дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки, перспективи подальших досліджень та список літератури.
6. Ілюстрації обов’язково повинні супроводжуватися підписами та посиланнями на них у тексті статті.. Графічні файли додатково подаються на дискеті у форматі jpg.
7. Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, гео¬графічних назв, власних імен.
8. Неодмінною умовою подання статті є наявність наступної інформації українською, російською та англійською мовами (після списку літератури): назва статті; ім’я та прізвище автора (авторів); місце праці (навчання) автора (авторів); анотації (300-400 знаків кожна); ключові слова (5–9 термінів).
9. Подані статті мають бути оригінальними, ніде не друкованими, не поданими до публікації в інші видання.
У випадку недотримання авторами цих вимог, Редколегія зберігає за собою право відхиляти подані статті або вносити корективи у подані матеріали.
Статті аспірантів (здобувачів) наукового ступеня розглядатимуться тільки за підписом наукового керівника “до друку”.
Зі статтею подаються: – авторська довідка (додається);
– маркований конверт зі зворотною адресою;
– квитанція про оплату.
Оплата за видання статті – 12 грн. за сторінку.
Реєстраційний внесок – 30 грн. вноситься особисто.
Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому виданні ВАК України (перелік № 3, постанова Президії ВАК України № 3 – 05/11 від 10.11.99 р.).

Оргкомітет приймає статті до 10 лютого 2008 року!


Інформаційно-аналітичний відділ
Львівського державного університету фізичної культури
Тел.: 272-57-02
Моб. тел. 8 097 993 41 50
e-mail: iavldufk@ukr.net

Bookmark and Share