Молодь буде вчитись !


Заява Міністру закордонних справ України Борису Тарасюку організації "Національний Альянс” оргкомітету акції "Молодь буде вчитись!” (Білорусь)
За рік до президентських виборів, в Білорусі поширилась практика виключення студентів з навчальних закладів за їхні політичні переконання. Останнім прикладом репресій білоруської влади стало відрахування з жодзінського технікуму, за участь в акції „Чорнобильський шлях - 2005”, Сергія Мурашки.
З 25.05.2005 по 04.06.2005 у місті Жодзіна (Мінська область), проходило голодування 12 молодих людей, які ставили за мету припинення тиску влади на опозиційну молодь.
Під вимогами голодуючих підписалося 400 молодих жителів Жодзіна. Студенти десяти країн світу виказали солідарність з голодуючими і провели акції підтримки. В Україні на їхню підтримку Національний Альянс провів всеукраїнську акцію під назвою "Дайте їм навчатись!" яка відбулась у Києві, Луцьку, Львові, Івано-Франківську, Вінниці, Полтаві, Кривому Розі та Стаханові Луганської області. Окрім того до голодування долучився представник «Молодого Фронту» в Україні Ігор Щекаревич, який був відрахований з Гродненського державного університету ім. Янки Купали за свої політичні переконання в жовтні 2004 року.
В цей же час влада міста Жодзіна проігнорувала голодування і за допомогою ідеологічного відділу продовжувала тиск на молодь міста та студентів жодзінських навчальних закладів.
Злочини проти конституційних прав дітей і студентів, майбутнього Білорусі, не мають терміну дії, бо ставлять під питання моральний стан влади. За нашою думкою, люди, які здійснюють ці злочини не повинні мати можливості виїжджати за кордони Республіки Білорусь до судового розгляду їхніх справ.
Ми звертаємось до Міністра закордонних справ України з проханням прийняти рішення щодо заборони в’їзду до України всіх тих, хто був причетний до порушення та ігнорування прав молоді Білорусі.

Ігор Гузь, голова ВГМО "Національний Альянс”
Оргкомітет акції "Молодь буде вчитись!”
Красовський Павло, Мурашко Сергій, Волковец Євген,
Каренюхін Павло, Чертков Дмитро, Виноградов Олександр
конт. тел: +380 50 378 77 47
e-mail: info@national.org.ua
вул. М. Стельмаха, 6-а м. Київ Україна 04 116
тел/факс +38(044) 259-80-66
www.National.org.ua e-mail: info@national.org.ua; Ukr_National@yahoo.com

Список осіб для яких пропонується заборонити в’їзд в Україну

Місто Жодзіна

Талерчик Петро Олександрович – директор Жодзінського державного технікуму – прийняття незаконного рішення по відрахуванню Сергія Мурашки.

Гришкевич Оксана Василівна – керівник відділу ідеології Жодзінського міського виконавчого комітету – відповідальна за розгляд звернень голодуючих

Сямашка Володимир Михайлович – перший заступник голови Жодзінського міського виконавчого комітету - керівник адміністративної комісії, яка дала згоду на відрахування Сергія Мурашки.

Ільіч В’ячеслав Євгенович – заступник начальника Жодзінського міського відділу внутрішніх справ по громадській безпеці – затримання активістів демократичних організацій, відповідальний за роботу з "опозицією”.

Меляшевич Андрій Васильович – голова Комітету Державної Безпеки м. Жодзіна – психологічний тиск на активістів демократичного руху С. Мурашку, А. Смольського і батьків Н. Максимової і В. Голубец.

Кашевський Валерій Михайлович – голова Жодзінського міськвиконкому – прямі вказівки про ігнорування вимог голодуючих.

Пугач Олександр Сергійович – голова Жодзінської міської Ради депутатів – ігнорування вимог голодуючих.


Місто Мінськ

Під час зустрічі з білоруською інтелігенцією в Міністерстві освіти Білорусі вповноважені особи даної установи пообіцяли взяти під свій контроль голодування опозиційної молоді, але не зробили жодного кроку назустріч голодуючим.

Міксюк Юрій Іванович – Міністерство освіти Республіки Білорусь. Начальник управління вищої і середньо-спеціальної освіти.

Кананович Володимир Яковлевич – Міністерство освіти Республіки Білорусь. Головний інспектор по середньо-спеціальній освіті.
Також російською та білоруською мовами:

Заява Міністру замежных спраў Украіны Барысу Тарасюку арганізацыі “Нацыянальны Альянс” аргкамітэту акцыі“Моладзь будзе вучыцца” (Беларусь)

За год да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі пашырылася практыка выключэння студэнтаў з навучальных установаў за іхнія палітычныя перакананні.Апошнім прыкладам рэпрэсій беларускай улады стала адлічэнне з Жодзінскага палітэхнікума,за ўдзел у “Чарнобыльскім шляху-2005”,Сяржука Мурашкі.
З 25.05.2005 па 04.05.2005 у горадзе Жодзіна(Мінская вобласць) праходзіла галадоўка 12 маладых людзей, якая мела сваёй мэтай прыпынене ціску ўлады на апазіцыйную моладзь.
Пад патрабаваннямі галадаючых падпісалася больш за 400 маладых жыхароў Жодзіна.Студэнты дзесяці краінаў свету выказалі салідарнасць з галадоўшчыкамі і правялі акцыі падтрымкі.Ва Украіне ў іхнюю падтрымку “Нацыянальны Альянс” правёў усеўкраінскую акцыю пад назвай “Дайце ім вучыцца”,якая прайшла ў Кіеве,Луцку,Львове,Івана-Франкоўску,Вінніце,Палтаве,Крывому Розе і ў горадзе Стаханаве Луганскай вобласці.Акрамя таго да галадоўкі далучыўся прадстаўнік “Маладога Фронту” ва Украіне Ігар Шчэкарэвіч, які быў адлічаны з Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту ім.Янкі Купалы за свае палітычныя перакананні ў кастрычніку 2004 года.
У гэты ж час улады гораду Жодзіна праігнаравалі галадоўку і, з дапамогай ідэалагічнага аддзелу, працягвалі ціск на моладзь гораду,навучэнцаў жодзінскіх установаў адукацыі.
Злачынствы супраць канстытуцыйных правоў дзяцей і студэнтаў,будучыні Беларусі,не маюць тэрмінаў дзеяння, бо ставяць пад пытанне маральны стан улады.Па нашаму меркаванню,людзі ,якія здзяйсняюць гэтыя злачынствы,не павінны мець магчымасці выязджаць за межы Рэспублікі Беларусь да судовага разгляду іх спраў.
Мы звяртаемся да Міністэрства замежных спраў Украіны з просьбай прыняцця рашэння па забароне ўезду ва Украіну усіх тых, хто прычасны да парушэння і ігнаравання правоў моладзі.
Ігар Гузь,старшыня УМГА “Нацыянальны Альянс”
Аргкамітэт акцыі “Моладзь будзе вучыцца!”
Красоўскі Павал, Мурашка Сяржук,ВалкавецЯўген, Карэнюхін Павал,Чарткоў Зьміцер,ВінаградаўАляксандр
кант.тэл: +380 50 378 77 47
e-mail: info@national.org.ua


Спісак асобаў для якіх прапануецца забараніць уезд ва Украіну

Горад Жодзіна

Талерчык Пётр Аляксандравіч- дырэктар Жодзінскага Дзяржаўнага палітэхнікума-прыняццё незаконнага рашэння па адлічэнню сяржука Мурашкі.

Грышкевіч Аксана Васільеўна- загадчыца аддзела ідэалогіі Жодзінскага гарвыканкама-адказная за разгляд заяваў і зваротаў галадоўшчыкаў.

Сямашка Уладзімер Міхайлавіч-першы намеснік старшыні Жодзінскага гарадскога выканаўчага камітэту-старшыня адміністратыўнай камісіі,якая дала згоду на адлічэнне Сяржука Мурашкі.

Ільіч Вячаслаў Яўгеньевіч-намеснік начальніка Жодзінскага гарадскога аддзела ўнутраных спраў па грамадскай бяспецы-затрыманні актывістаў дэмакратычных арганізацыяў,адказны за працу з “апазіцыяй”.

Меляшэвіч Андрэй Васільевіч-старшыня Камітэту Дзяржаўнай Бяспекі г.Жодзіна – псыхалагічны тыск на актывістаў дэмакратычнага руху С.Мурашку , А.Смольскага і бацькоў Н.Максімавай і В.Галубец.

Кашэўскі Валеры Міхайлавіч-старшыня Жодзінскага гарвыканкама-прамыя ўказанні аб ігнараванні патрабаванныў галадоўшчыкаў.

Пугач Аляксандр Сяргеевіч-старшыня Жодзінскага гарадскога Савету дэпутатаў-ігнараванне патрабаванняў галадоўшчыкаў.

Горад Мінск

Пад час сустрэчы з беларускай інтэлігенцыяй у Міністэрстве Адукацыі Беларусі, упаўнаважаныя асобы даннай установы паабяцалі узяць пад свой кантроль галадоўку апазіцыйнай моладзі,але не зрабілі ніводнага кроку насустрач галадоўшчыкам.

Міксюк Юры Іванавіч- Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.Начальнік упраўлення вышэйшай і сярэдня-спецыяльнай адукацыі.

Канановіч Уладзімер Якаўлевіч- Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.Галоўны інспектар па сярэдня-спецыяльнай адукацыі.

Заявление - Министру иностранных дел Украины Борису Тарасюку
организации "Национальный Альянс”
оргкомитета акции "Молодежь будет учиться!” (Беларусь)

За год до президентских выборов, в Беларуси увеличилась практика исключения студентов из учебных заведений за их политические убеждения. Последним примером репрессий белорусской власти стало отчисление с жодинского техникума, за участие в акции „Чернобыльский шлях - 2005”, Сергея Мурашки.
С 25.05.2005 по 04.06.2005 в городе Жодино (Минская область), проходила голодовка 12 молодых людей, которые ставили своей целью прекращение давления власти на оппозиционную молодежь.
Под требованиями голодающих подписалось 400 молодых жителей Жодино. Студенты десяти стран мира высказали солидарность с голодающими и провели акции поддержки. В Украине на их поддержку Национальный Альянс провел всеукраинскую акцию под названием "Дайте им учиться!" которая состоялась в Киеве, Луцке, Львове, Ивано-Франковске, Виннице, Полтаве, Кривом Роге и Стаханове Луганской области. Кроме того к голоданию присоединился представитель «Молодого Фронта» в Украине Игорь Щекаревич, который был отчислен из Гродненского государственного университета им. Янки Купалы за свои политические убеждения в октябре 2004 года.
В тоже время власть города Жодино проигнорировала голодовку и с помощью идеологического отдела продолжала давление на молодежь города и студентов жодинских учебных заведений.
Преступления против конституционных прав детей и студентов, будущего Беларуси, не имеют срока давности, так как ставят под вопрос моральное состояние власти. По нашему мнению, люди, которые осуществляют эти преступления не должны иметь возможности выезжать за границы Республики Беларусь до судебного разбирательства их дел.
Мы обращаемся к Министру иностранных дел Украины с просьбой принять решение относительно запрета въезда в Украину всех тех, кто был причастен к нарушению и игнорированию прав молодежи Беларуси.


Игорь Гузь, председатель ВОМО "Национальный Альянс”
Оргкомитет акции "Молодежь будет учится!”
Красовський Павел, Мурашка Сергей, Волковец Евгений,
Каренюхін Павел, Чертков Дмитрий, Виноградов Александр
конт. тел: +380 50 378 77 47
e-mail: info@national.org.ua

Список особ которым предлагается запретить въезд в Украину

Город Жодино

Талерчик Петр Александрович – директор жодинского государственного техникума – принятие незаконного решения по отчислению Сергея Мурашки.

Гришкевич Оксана Васильевна – руководитель отдела идеологии жодинского городского исполнительного комитета – ответственная за рассмотрение обращений голодающих

Сямашка Владимир Михайлович – первый заместитель председателя жодинского городского исполнительного комитета - руководитель административной комиссии, которая дала согласие на отчисление Сергея Мурашки.

Ільич Вячеслав Евгениевич – заместитель начальника жодинского городского отдела внутренних дел по общественной безопасности – задержание активистов демократических организаций, ответственный за работу по "оппозицией”.

Меляшевич Андрей Васильевич – председатель Комитета Государственной Безопасности г. Жодина – психологическое давление на активистов демократического движения С. Мурашку, А. Смольського и родителей Н. Максимовой и В. Голубец.

Кашевский Валерий Михайлович –председатель жодинского горисполкома – прямые указания об игнорировании требований голодающих.

Филин Александр Сергеевич – председатель Жодинского городского совета депутатов – игнорирование требований голодающих.


Город Минск

Во время встречи с белорусской интеллигенцией в Министерстве образования Беларуси уполномоченные лица данного учреждения пообещали взять под свой контроль голодовку оппозиционной молодежи, но не сделали ни одного шага навстречу голодающим.

Миксюк Юрий Иванович – Министерство образования Республики Беларусь. Начальник управления высшего и средне-специального образования.

Кананович Владимир Яковлевич – Министерство образования Республики Беларусь. Главный инспектор по средне-специальному образованию.

Bookmark and Share