УКРАЇНА: конкурс для ВМГО


Конкурс проектів програм розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї на 2008 рік від Міністрества України у справах сім’ї, молоді та спорту

Мета конкурсу: забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, які передбачаються у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї.

I. Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких у 2008 році мають бути спрямовані проекти програм громадських організацій

1. Соціальний захист дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих ситуаціях:
1.1. Соціальна підтримка та сприяння наданню послуг з оздоровленню дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в т.ч. які перебувають у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях опікунів, піклувальників, інтернатних закладах; дітей та молоді з функціональними обмеженнями; ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; безпритульних та бездоглядних дітей, в т.ч. вихованців притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей; дітей та молоді, які перебувають в місцях позбавлення волі або повертаються з них.
1.2. Сприяння розвитку навичок самостійного життя у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей та молоді з функціональними обмеженнями.
1.3. Залучення волонтерів до реалізації соціальних програм, у т.ч. сприяння підготовці волонтерів із питань профілактики захворювань на ВІЛ-інфекцію/СНІД для проведення роботи з дітьми та молоддю за принципом “рівний-рівному”.
1.4. Соціальний супровід молоді з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
1.5. Надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу дітей та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі.
1.6. Запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності.
1.7. Сприяння створенню прийомних сімей з тимчасовим перебуванням дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Надання соціальних послуг дітям у прийомних сім’ях з тимчасовим перебуванням дітей.
1.8. Соціальна підтримка і адаптація дітей-жертв насилля в сім’ї, жорстокого поводження, використання найгірших форм праці, сексуальної експлуатації.

2. Сприяння зайнятості молоді:
2.1. Професійна орієнтація, працевлаштування, підтримка підприємницьких ініціатив молоді.
2.2. Забезпечення вторинної зайнятості молоді (молодіжні трудові загони і волонтерські формування).
2.3. Підтримка розвитку молодіжного фермерства та молодіжного підприємництва у сільській місцевості, професійна орієнтація сільської молоді.
2.4. Підтримка розвитку українських народних традиційних ремесел як сфери молодіжного підприємництва та профорієнтації.

3. Формування здорового та безпечного способу життя дітей та молоді:
3.1. Профілактика тютюнопаління, алкоголізму, вживання наркотиків, запобігання поширенню серед дітей та молоді ВІЛ/СНІДу, туберкульозу.
3.2. Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.
3.3. Формування у дітей та молоді здорового способу життя, відповідальності за власне здоров’я.
3.4. Залучення громадських організацій до участі у вирішенні питань безпеки життєдіяльності, зокрема безпеки руху, пожежної безпеки, безпеки на залізничному транспорті та водних об’єктах і дій у надзвичайних ситуаціях.
3.5. Сприяння підготовці та випуску збірників, бюлетенів, інформаційно-аналітичних матеріалів, створенню циклу теле- і радіопередач з питань безпеки життєдіяльності.
3.6. Виховання у дітей почуття гордості за досягнення українських спортсменів, необхідності збереження культурної та спортивної спадщини.

4. Формування національного світогляду, підтримка творчих ініціатив дітей та молоді:
4.1. Формування національної свідомості, патріотичне виховання.
4.2. Пропаганда моральних і культурних цінностей Українського народу, сприяння проведенню державних, українських народних та традиційних свят із залученням молоді.
4.3. Виховання у дітей та молоді поваги до історичного минулого Українського народу, формування історичної свідомості.
4.4. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дітей та молоді.
4.5. Залучення молоді до збереження культурних надбань українського народу, встановлення міжнаціонального та міжконфесійного порозуміння, міжрегіональної співпраці.
4.6. Розвиток молодіжного та дитячого туризму, виховання у дітей та молоді екологічної свідомості.
4.7. Військово-патріотичне виховання дітей та молоді.

5. Формування лідерських якостей та правової культури дітей і молоді:
5.1. Організація навчання лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій.
5.2. Правова просвіта дітей та молоді, надання їм правової допомоги.
5.3. Залучення молодих громадян до державної служби та до участі у місцевому самоврядуванні.
5.4. Розвиток громадянського суспільства, громадянського виховання.
5.5. Розвиток студентського та учнівського самоврядування.
5.6. Сприяння розвитку та консолідації всеукраїнських дитячих і молодіжних організацій та кооперації місцевих молодіжних організацій.

6. Зміцнення інституту сім’ї, сприяння покращенню демографічної ситуації, забезпечення ґендерної рівності та протидія торгівлі людьми:
6.1. Підвищення рівня правової культури громадян з питань протидії торгівлі людьми.
6.2. Профілактика насильства та жорстокого поводження в сім’ї.
6.3. Соціальний захист молодих, студентських та багатодітних сімей, сімей, які виховують дитину з функціональними обмеженнями.
6.4. Формування в батьків навичок виховання дітей, проведення заходів на зміцнення інституту сім’ї.
6.5. Пропагування українських традицій подружнього життя, виховання дітей.
6.6. Підтримка національного усиновлення та розвитку дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей. Проведення рекламних кампаній, акцій щодо пропаганди формування культури усиновлення опіки, піклування та розвитку дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.
6.7. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

7. Інтеграція української молоді до європейської та світової молодіжної спільноти:
7.1. Залучення молоді до участі в міжнародних програмах Європейського Союзу та Ради Європи, сприяння впровадженню цих програм в Україні.
7.2. Реалізація заходів передбачених міжурядовими та міжвідомчими угодами з питань молоді.
7.3. Сприяння участі в міжнародних заходах дітей та молоді – представників України, та участі представників закордонних дитячих і молодіжних організацій, міжнародних структур у заходах з питань сім’ї, дітей та молоді, що відбуваються в Україні.
7.4. Розвиток співпраці дітей та молоді України і української діаспори.

II. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування програми, розробленої громадською організацією (організаціями), стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту

III. Обсяг конкурсної документації.

Вимоги до учасників конкурсу, умови та терміни подання документів

1. Для участі в конкурсі допускаються проекти програм, розроблені молодіжними та дитячими громадськими організаціями, які мають всеукраїнський статус, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс, а також у разі надання громадськими організаціями гарантій щодо залучення ними коштів з альтернативних джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж 25 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту програми.

2. Проект програми не допускається до подальшої участі у конкурсі у разі, коли: подано недостовірну інформацію про діяльність громадської організації та її спроможність реалізувати програму; не забезпечено виконання вимог п. 1 цього розділу оголошення; громадською організацією, що подала проект програми, надіслано офіційного листа про відкликання проекту програми з конкурсу; громадська організація, яка розробила та подала проект програми, перебуває у стадії ліквідації; проект програми подано після закінчення встановленого терміну (див. розділ IV); конкурсна документація подана не в повному обсязі або не відповідає вимогам п. 3 цього розділу оголошення; поданий проект програми не передбачає всеукраїнського рівня реалізації.

3. Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну документацію, яка має бути підготовлена українською мовою і складатися із:
• заявки на участь у конкурсі за формою, затвердженою Мінсім’ямолодьспортом (оригінал і 5 копій);
• копії свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідченої нотаріально;
• копії статуту (положення) громадської організації;
• довідки (або її копії) з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-ОПП);
• копії звіту про використання коштів громадської організації за минулий рік;
• проекту програми та кошторису витрат для його реалізації за формами, затвердженими Мінсім’ямолодьспортом (оригінал і 5 копій);
• рішення керівного органу громадської організації про затвердження проекту програми, скріпленого печаткою організації (оригінал і 5 копій);
• двох рекомендації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ або незалежних фахівців з проблем, на розв’язання яких спрямовано проект програми (оригінал і 5 копій);
• листів-підтверджень інших організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців (оригінал і 5 копій);
• перелік місцевих осередків громадської організації (П.І.Б. керівника організації, адреса та номер телефону). Спілки громадських організацій подають перелік громадських організацій, що входять до їх складу (П.І.Б. керівника організації, адреса та номер телефону);
• гарантії залучення громадською організацією коштів в обсязі не менше ніж 25 відсотків загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту;
• копії довідки ЄДРПОУ.

Всі документи, перераховані в п. 3, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою організації.

4. Громадські організації, що подали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до участі у конкурсі. В інших випадках конкурсна документація не повертається.

ІV. Час та адреса, за якою приймається конкурсна документація

Конкурсна документація приймається протягом одного місяця з дня опублікування цього оголошення щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00, за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 14, к. 318, департамент молодіжної політики. Контактний телефон: (044) 278-56-31.
Форми документів, зазначені у п. 3 розділу ІІІ оголошення, надаються представникам громадських організацій у департаменті молодіжної політики за адресою та у час, що визначені для прийому конкурсної документації.

V. Термін оголошення переможців конкурсу
Про своє рішення щодо переможців конкурсу конкурсна комісія повідомляє громадські організації у двотижневий термін з дня його винесення.

Рішення щодо переможців конкурсу оприлюднюється у місячний термін з дня його винесення.
Аплікаційні форми для участі у конкурсі можна знайти на офіційному сайті Міністерства - http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=87820&cat_...


Bookmark and Share