Міністерством освіти і науки затверджено План дій щодо розвитку вищої освіти України на період до 2010 року


Починаючи з самміту в Бергені 2005 року, де наша країна приєдналася до Болонського процесу, вища освіта України значною мірою залучається до реалізації його положень на всіх рівнях. Україна підтримує загальне розуміння цілей Болонського процесу, про які зазначається в Болонській декларації і подальших комюніке в Празі, Берліні, Бергені, Лондоні. Вона підтверджує свої зобов'язання відносно координації своїх дій в рамках Болонського процесу з метою формування Європейського простору вищої освіти, далі - ЄПВО.

Болонський процес - це міждержавний, міжурядовий процес, метою якого є створення Європейського простору вищої освіти до 2010 року. Досягнення цієї мети передбачає реалізацію завдань за такими напрямами діяльності:

- Прийняття системи зрозумілих та порівнюваних ступенів.

- Прийняття системи підготовки фахівців, яка в основному ґрунтується на двох циклах.

- Запровадження системи кредитів.

- Сприяння мобільності студентів та викладацького складу.

- Сприяння європейському співробітництву в галузі забезпечення якості.

- Сприяння європейському виміру у вищій освіті.

- Забезпечення навчання впродовж життя.

- Залучення вищих навчальних закладів та студентів до участі в Болонському процесі.

- Поліпшення привабливості ЄПВО.

- Докторантура як третій Болонський цикл та синергія між ЄПВО та європейським науковим простором.

На реалізацію цих завдань Міністерством освіти і науки наказом від 13 липня 2007 року № 612 затверджено “План дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року”.

Необхідно зазначити, що функціонування, модернізація та реформа вищої освіти в Україні ґрунтується на збереженні досягнень і традицій української вищої школи; державній підтримці підготовки фахівців, розширенні доступу українських громадян до якісної вищої освіти, інтеграції системи вищої освіти у світові освітні структури.

Основні актуальні освітні проблеми, які вирішуватимуться за Планом дій:

- забезпечення якості відповідно до стандартів та норм Європейського простору вищої освіти (ЄПВО);

- упорядкування мережі вищих навчальних закладів;

- удосконалення навчального процесу вищого навчального закладу;

- інтеграція науки і вищої освіти;

- створення гнучких програм для забезпечення навчання впродовж життя;

- сприяння працевлаштуванню випускників із бакалаврськими кваліфікаціями;

- запровадження третього докторського циклу підготовки фахівців (РhD);

- визнання національних кваліфікацій у ЄПВО;

- підвищення мобільності викладачів та студентів в національному і Європейському освітньому просторі;

- створення єдиного з ЄПВО інформаційного простору;

- розширення зв’язків між вищими навчальними закладами та громадськістю;

Основою реалізації даного Плану дій є партнерство, взаємодовіра та взаєморозуміння, а також цінності, що є підґрунтям ефективного розвитку вищої освіти в Європі та світі.Bookmark and Share