«Європейська молодь України» взялась вирішувати проблеми національних меншин


З 18 по 21 жовтня 2007 року в багатонаціональному Севастополі проходила міжнародна науково-практична конференція Національної Ради молодіжних організацій України на тему: "Проблеми молоді національних меншинств в багатонаціональному суспільстві. Трансформація європейського досвіду».

Метою програми було об'єднання зусиль українських та європейських молодіжних громадських організацій на шляху до миру та безпеки в рамках оновленої Європи, запобігання міжетнічним конфліктам, а також зміцнення міжнародного партнерства в галузі молодіжного співробітництва. Серед учасників конференції були представники України (лідери молодіжних організацій м. Києва, Сімферополя, Кіровограда, Херсона), а також міжнародні гості з Грузії, Латвії та Республіки Бурятії (Російська Федерація).

Кожен учасник конференції виступав зі своєю доповіддю, з проблематики «національних меншин».
Гості із Російської Федерації (Республіки Бурятія) розповіли про проблему деградації народу у зв’язку з занепадом мови та культури.
Представники Латвії наголосили на велику різницю у привілеях та ставленні по відношенню до інших національностей.
Не менш важливу та пізнавальну інформацію отримали зарубіжні гості і від самих українців: Україна є досить етноколоритною державою (на її території проживає близько ста різних народів).
Найгостріша дискусія велася з приводу проживання на Кримському півострові кримських татар, які, як вважали деякі учасники, ведуть політику «русифікації», що проявляється у їхніх діях щодо не сприйняття української мови як державної (лише 7 шкіл на Кримському півострові є українськими).
Учасники дійшли згоди, що ефективним вирішення даного питання можуть бути лише толерантні підходи до вирішення подібних проблем.
Після проведення конференції організатори та учасники прийняли резолюцію, в якій визначили питання, що обговорювалися найбільш гостро.

«Европейская молодежь Украины» взялась решать проблемы национальных меньшинств.

Заместитель Главы Секретариата «Европейской молодежи Украины», Гончаренко Ирина и член Международного Секретариата, Петращук Мария стали участниками международной молодежной научно-практической конференции подробнее >>

С 18 по 21 октября 2007 года в многонациональном Севастополе проходила международная научно-практическая конференция Национального Совета молодежных организаций Украины на тему: "Проблемы молодежи национальных меншин в многонациональном обществе. Трансформация европейского опыта».

Целью программы было объединение усилий украинских и европейских молодежных общественных организаций на пути к миру и безопасности в рамках обновленной Европы, предотвращения межэтнических конфликтов, а также укрепления международного партнерства в отрасли молодежного сотрудничества. Среди участников конференции были представители Украины (лидеры молодежных организаций г. Киева, Симферополя, Кировограда, Херсона), а также международные гости из Грузии, Латвии и Республики Бурятии (Российская Федерация).
Каждый участник конференции выступал со своим докладом, из проблематики «национальных меньшинств».
Гости из Российской Федерации (Республики Бурятия) рассказали о проблеме деградации народа в связи с упадком языка и культуры.
Представители Латвии отметили о большой разнице в привилегиях по отношению к другим национальностям.
Не менее важную и познавательную информацию получили зарубежные гости и от самих украинцев: Украина достаточно етноколоритной государством (на ее территории проживает около ста разных народов).
Самая острая дискуссия велась по поводу проживания на Крымском полуострове крымских татар, которые, как считали некоторые участники, ведут политику «русификации», которая проявляется в их действиях относительно не восприятия украинского языка как государственной (лишь 7 школ на Крымском полуострове является украинскими).
Участники пришли к согласию, что эффективным решения данного вопроса могут быть лишь толерантные подходы к решению подобных проблем.
После проведения конференции организаторы и участники приняли резолюцию, в которой определили вопросы, которые обсуждались наиболее остро.
Bookmark and Share