БІЛОРУСЬКА ВЕСНА ЗНОВУ В КИЄВІ!


"Незважаючи на те, що білоруси є найбільш спорідненим українцям народом, нам майже нічого не відомо про білоруську культуру", - стверджує координатор фестивалю Олександр Демченко.

Логотипом фестивалю став підводний човен кольорів національного прапора Білорусі – білий, червоний та білий. Цей образ запозичено з пісні гурту NRM, легенд білоруського року. Організатори надають йому символічного значення, адже "Білоруська весна 2008" – це занурення у непізнані глибини білоруської культури, яка прихована пiд товстим шаром клiше та стереотипiв.

Гостями фестивалю стануть кінорежисер Антось Цялєжнікав, сценарист Аляксандр Качан, етно-гурти Джамбібум та Нагуаль, а також білоруські письменники, відомі журналісти та видавці, серед яких Андрей Хадановіч, Андрей Скурко, Уладзімір Арлов, Мария Мартисєвіч, Вєра Бурлак та інші.

У другій половині квітня події фестивалю роз'їдуться по інших містах України.

Організатор фестивалю - Ініціатива Солідарність, група українських білорусів та небайдужих до Білорусі українців, які починаючи з 2005 року проводять громадські та культурні акції, спрямовані на розвиток українсько-білоруських зв'язків та сприяння демократичним перетворенням у Білорусі.

Партнерами-співорганізаторами подій "Білоруської весни 2008" стали Молодіжний центр Капонір, Арт-студія Вирій, Кіноклуб КМА, А-Кіно, Журнал культурного спротиву ШО, видання Телекритика, Галерея РА, Група європейської стратегії.

Фото та відео з подій "Білоруської весни", а також новини про перебіг фестивалю можна буде знайти на сайті http://belarus.org.ua.


ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ "БІЛОРУСЬКА ВЕСНА"

Лижі на асфальті
22 березня, 13.00
вул. Хрещатик, біля м. Хрещатик
Забіг на лижах по асфальту – яскраве відкриття Білоруської весни. Під музику радянських спортивних маршів учасники змагатимуться за Кубок Лукашенка – відомого шанувальника лижероллерів. Організатори обіцяють, що асфальт не постраждає!

«Білоруський резистанс»
22 березня, 18.30
КМЦ НаУКМА, «Підвал»
вул. Іллінська, 9
Білоруський антирадянський спротив повоєнних років – цій табуйованій темі присвячений документальний фільм А. Цялєжнікава. Прем’єра стрічки в Україні. Після показу - спілкування з режисером та українськими дослідниками визвольного руху.

«Окупація. Містерії»
24 березня, 20:00
А-Кіно у «Я-Галереї»
вул. Волоська, 55/57
У трьох новелах повнометражний ігровий фільм режисера А. Кудзінєнка щиро розповідає про долі білорусів у Другій світовій війні. Учасник МКФ «Молодість», показ у Білорусі заборонено. Запрошений сценарист А. Качан. Запис за тел.: 537-33-51

Вечір білоруської флеш-анімації
29 березня, 18.30
КМЦ НаУКМА, «Підвал»
вул. Іллінська, 9
Занадто гостра для влади соціальна сатира в інтернет-мультфільмах «МультКлубу» змусила його авторів емігрувати з Білорусі. Буде продемонстрований доробок «МультКлубу» та двох інших команд мультиплікаторів.

"Суседзі": Виставка фото та ЗМІ Білорусі
2-11 квітня
Галерея РА
вул. Б. Хмельницького, 32
Роботи найкращих фоторепортерів Білорусі, трансляція теле- та радіоновин, справжня розкладка свіжої білоруської преси – за допомоги виставки можна не на жарт зануритись у білоруський медіа-простір і на власному досвіді відчути його особливості.

Круглий стіл Телекритики: «ЗМІ Білорусі»
2 квітня
Круглий стіл для медіа-менеджерів, що його кожного місяця організує журнал «Телекритика», у квітні пройде в рамках фестивалю «Білоруська весна». Редактори білоруських ЗМІ та українські експерти зберуться, щоби обговорити медіа-середовище Білорусі.

Етноконцерт: Джамбібум та Нагуаль
5 квітня, 18.30
КМЦ НаУКМА, «Підвал»
вул. Іллінська, 9
Неповторна нагода відчути подвоєну силу етноритмів, поєднаних із сучасними музичними трендами. Музика, таємниче глибинна та легковажна водночас, традиційні білоруські фольклорні мотиви, переспівані на новий лад.

Лiтературна вечiркa
12 квітня
КМЦ НаУКМА, «Підвал»
вул. Іллінська, 9
16.30 Живе спiлкування з білоруськими авторами. Презентацiї книжок та прозові читання.
19.00 Перший мiждержавний поетичний СЛЕМ! Поетичнi збiрнi України та Бiлорусi (капiтани: Лазуткiн vs Хадановiч) позмагаються за приз вiд журналу ШО.


КОНТАКТИ:

http://belarus.org.ua

Тетяна Водяницька, прес-аташе фестивалю
8-067 253 57 17
solidarnist@gmail.com

Олександр Демченко, координатор фестивалю
8-067 405 50 02
mail@demchenko.info
Ініціатива Солідарність

BELARUSIAN SPRING COMES TO KYIV AGAIN!

The festival of contemporary Belarusian culture "Belarusian Spring" is held in Kyiv from the 22nd of March till the 12th of April. It is the second annual festival that takes place in Ukraine. This year the festival includes the street performance, movie screenings (some of them premiere), the night of Belarusian flash-animation, Belarus photo and media exhibition, the round table of media-managers, the concert of Belarusian etnomusic and Ukraine-Belarus literature party.

"Despite the fact that Belarusian people are the most related to us, Ukrainians, we know almost nothing about their contemporary culture" – the festival coordinator Oleksandr Demchenko claims.

The festival logo is the white-red-white submarine (colors of the national, but not state flag of Belarus). This image has emerged from the song of Belarusian legendary rock-band NRM. The organizers assign symbolic meaning to the submarine, as "Belarusian Spring 2008" means diving into the unknown depth of Belarusian culture, which is now hidden under thick layers of existing stereotypes and clichés.

The guests of the festival are: film director Antos' Tsialezhnikau, scriptwriter Aliaksandr Kachan, ethno-bands Jambibum and Nagual, and also popular Belarusian writers, famous journalists and publishers, among whom are Andrey Khadanovich, Andrey Skurko, Uladzimir Arlov, Maryya Martysevich, Vera Burlak and others.

In the second part of April the events of the festival will start traveling over other Ukrainian cities.

The festival is organized by Ukraine-Belarus Solidarity Initiative, as group comprised of Belarusians who live in Ukraine and Ukrainians who care about Belarus and Belarusian affairs. The Initiative has been conducting civic and cultural actions aimed at development of ties between Ukraine and Belarus and favoring democratization processes in Belarus since 2005.

The partners and co-organizers of the events are: Youth centre Kaponir, Vyriy art studio, National University "Kyiv-Mohyla Academy" film club, A-Kino film club, SHO cultural magazine, Telekrytyka analytical magazine, RA gallery, European Strategy group.

Photo and video material from "Belarusian Spring" events, and also festival news are available at http://belarus.org.ua.


"BELARUSIAN SPRING" FESTIVAL PROGRAM

Skies on asphalt
22 March, 13.00
Khreshatyk Street, near Khreshatyk metro station
Ski race on asphalt is a bright opening of Belarusian Spring. Under the accompaniment of Soviet sport marches the participants will fight for Lukashenko Cup – Belarusian president is the well-known fan of practicing winter sports in summer. The organizers promise – no harm will be done to asphalt of Kyiv's main street!

«Belarusian Resistance»
22 March, 18.30
National University "Kyiv-Mohyla Academy" Cultural Centre, "Pidwall"
Illinska Street, 9
The documentary of A. Tsialezhnikau is dedicated to Belarusian anti-Soviet resistance in the post-war years (the movement that has much in common with Ukrainian Insurgent Army). Ukrainian premiere of the film. After the screening – discussion with film director and Ukrainian investigators of liberation movements.

«Occupation. Mysteries»
24 March, 20:00
А-Kino in I-Gallery
Voloska Street, 55/57
The full-length fiction film of A. Kudzinenko in its three novels tells a sincere story about fate of Belarusians in the WWII. The film was shown during international "Molodist" film festival. The script writer of the film A. Kachan is invited to the screening. It is obligatory to book places by phone: (044) 537-33-51

The night of Belarusian flash-animation
29 March, 18.30
National University "Kyiv-Mohyla Academy" Cultural Centre, "Pidwall"
Illinska Street, 9
Social satire in Internet-cartoons of "MultClub" was too sharp, that's why its authors had to emigrate from Belarus. The works of "MultClub" and two other animation teams will be presented.

"Susedzi" ("Neighbors"): Belarus photo and media exhibition
2-11 April
RA gallery
B. Khmelnytskogo Street, 32
The works of Belarusian best photo reporters, broadcasting of TV and radio news, a real Belarusian newsstand with latest newspapers will help those who attend the exhibition to experience Belarusian media space and to understand its peculiarities in close-to-life conditions.

"Belarusian media": "Telekrytyka" analytical magazine round table
2 April
The round table for media-managers that is organized monthly by "Telekrytyka" analytical magazine in April will take place in the framework of Belarusian Spring festival. Editors of Belarusian media and Ukrainian experts will gather to discuss media environment in Belarus.

Etnomusic concert: Jambibum and Nagual
5 April, 18.30
National University "Kyiv-Mohyla Academy" Cultural Centre, "Pidwall"
Illinska Street, 9
The unique chance to feel the double power of etnobeats, combined with modern musical trends. Music which at the same time calls to something deep inside of you and makes you empty-headed, traditional Belarusian folk motives in new sound.

Literature party
12 April
National University "Kyiv-Mohyla Academy" Cultural Centre, "Pidwall"
Illinska Street, 9
16.30 Live communication with Belarusian authors. Presentation of books and prose readings.
19.00 The first interstate poetic contest. National teams of Ukraine and Belarus will fight for the prize of SHO cultural magazine.


CONTACTS:

http://belarus.org.ua

Tetiana Vodianytska, the festival press secretary
+380 67 253 57 17
belarus.org.ua@gmail.com

Oleksandr Demchenko, festival coordinator
+380 67 405 50 02
mail@demchenko.info


Bookmark and Share