Інформація Міністерства юстиції України щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти


Статтею 92 Конституції України встановлено, що виключно законами України визначаються засади регулювання виховання, освіти.

Стосовно компетенції Кабінету Міністрів України. Відповідно до пункту 3 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної політики у сфері освіти, науки.

Кабінет Міністрів України також здійснює політику, зокрема, у сферах освіти (підпункт 2 частини першої статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України").

Крім того, згідно зі статтею 17 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади:

- здійснює державну політику у галузі вищої освіти;

- організує розроблення та здійснення відповідних загальнодержавних та інших програм;

- у межах своїх повноважень видає нормативно-правові акти з питань вищої освіти;

- забезпечує контроль за виконанням законодавства про вищу освіту.

Управління у галузі вищої освіти у межах їх компетенції здійснюється: спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки; іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади; Вищою атестаційною комісією України; органами влади Автономної Республіки Крим; органами місцевого самоврядування; власниками вищих навчальних закладів; органами громадського самоврядування.Освіта в Україні здійснюється згідно з законами України ("Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" тощо), іншими нормативно-правовими актами, якими, зокрема, вирішуються питання здобуття кожним освіти, створення мережі навчальних закладів, здійснення освітньої діяльності та її фінансування.

При цьому, припис щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти у законах України у імперативній формі відсутній.

Частиною першою статті 4 Закону України "Про вищу освіту" встановлено, що громадяни України мають право на здобуття вищої освіти.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності.

Разом з цим статтею 44 Закону України "Про вищу освіту" врегульоване питання щодо умов прийому на навчання до вищого навчального закладу.

Так, згідно з цією статтею Закону прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його фінансування.

Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.

Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках і у порядку, передбачених законодавчими актами.

Прийом на навчання до вищого навчального закладу для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів.

Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу затверджуються його керівником за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

При цьому, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів (абзац дванадцятий частини першої статті 18 Закону України "Про вищу освіту").На сьогодні Умови прийому до вищих навчальних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2007 р. №1172 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2007 р. за №1413/14680.

Так, пунктом 11 цих Умов встановлено, що до заяви вступник додає, зокрема, документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або завірену ксерокопію; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, наведеному у пункті 16 цих Умов і визначені правилами прийому вищого навчального закладу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

При цьому, статтею 34 Закону України "Про загальну середню освіту" (далі – Закон) врегульоване питання атестації та оцінювання знань учнів (вихованців).

Так, згідно з цією статтею Закону контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили загальноосвітній навчальний заклад I, II і III ступенів, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються Міністерством освіти України (на сьогодні Міністерство освіти і науки, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. №1757).

Враховуючи наведене, Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади, зокрема, Міністерство освіти і науки, здійснює політику у галузі освіти.

У зв'язку з цим, Кабінетом Міністрів України прийняті постанови:

- від 25 серпня 2004 р. №1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти",

- від 31 грудня 2005 р. №1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти".

Також прийняті:

1) наказ від 25.12.2007 №1171 “Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2008 році”, зареєстрований в Мін’юсті 10.01.2008 за № 5/14696;

2) наказ від 25.12.2007 № 172 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України”, зареєстрований в Мін’юсті 27.12.2007 за № 1413/14680;

3) наказ від 24.01.2008 №33 “Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, зареєстрований в Мін’юсті 01.02.2008 за №73/14764;

4) наказ від 21.02.2008 №117 “Про продовження терміну реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання”, зареєстрований в Мін’юсті 22.02.2008 за № 142/14833;

5) спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25.02.2008 №124/95 “Про затвердження Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання”, зареєстрований в Мін’юсті 07.03.2008 за №189/14880;

6) наказ від 28.03.2008 №267 “Про оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання”, зареєстрований в Мін’юсті 17.04.2008 за №322/15013;

7) наказ від 01.04.2008 №284 “Про затвердження Положення про громадський контроль за проведенням в Україні зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів і зарахуванням до вищих навчальних закладів”, зареєстрований в Мін’юсті 17.04.2008 за № 321/15012.

Bookmark and Share