Всебічне обговорення проекту нової редакції Закону України “Про вищу освіту” відбулося 18 червня 2008 на слуханнях в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти


Чинний Закон “Про вищу освіту” прийнятий ще у 2002 році виконав свою місію, а саме, стабілізував ситуацію в галузі, забезпечив конституційне право громадян на якісну вищу освіту. Сьогодні він не в повній мірі відповідає змінам у структурі економіки, суспільно-політичних відносинах, державному управлінні і виявився у багатьох випадках відірваним від реальних потреб суспільства.
До початку слухань Комітет з питань науки і освіти провів широке обговорення проекту нової редакції Закону. Нова редакція Закону України “Про вищу освіту” має на меті вирішити ряд проблем галузі. Зокрема це стосується зниження рівня загальноосвітньої підготовки учнів в середній школі, недосконалої структури вищих навчальних закладів. Адже, середній контингент студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації в Україні становить 6,7 тисяч осіб, в той час як в Іспанії ця цифра становить – 22 тисячі, в Італії – 23 тисячі, у Словенії – 8 тисяч студентів. Жоден з 904 вищих навчальних закладів України за якісними характеристиками не потрапив до міжнародних рейтингів. До цього часу немає законодавчого статусу та розмежування понять “національний”, “державний”, “регіональний”, “місцевий”, “класичний” ВНЗ. Не визначена стратегія модернізації вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
Відсутні прогнози потреби у кваліфікованих кадрах у галузевому, регіональному і професійному розрізі. Серед незайнятих громадян, які шукали роботу в 2007 році, кожний четвертий мав вищу освіту. Ринок праці перевантажений фахівцями з окремих спеціальностей. Випуск навчальними закладами фахівців з вищою освітою більш ніж удвічі перевищує випуск робітничих кадрів, хоча серед працюючих вони становлять менше половини.
Роботодавці не зацікавлені у працевлаштуванні випускників через відсутність у молодих спеціалістів практичних навичок роботи в умовах конкретного робочого місця. У 2007 році за направленням центів зайнятості перенавчалися та підвищували кваліфікацію майже дві тисячі випускників вищих навчальних закладів освіти, що у 4 рази більше, ніж у попередньому році.
Серйозні прогалини мають місце в організації вузівської науки. Вузівський сектор науки повинен трансформуватися в головну складову національної інноваційної системи країни. Підкреслювалось, що Комітет неодноразово піднімав питання розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні. Наразі стоїть питання комерціалізації винахідницької діяльності у вузах.
Голова Комітету зазначив, що у законопроекті потрібна норма, яка б дозволяла університетам використовувати технологію або об’єкт права інтелектуальної власності, створений із залученням коштів Державного бюджету України, для власних потреб”. Це дасть змогу вищим навчальним закладам отримувати нові джерела фінансових надходжень від реалізації патентів і ліцензій, збільшувати кількість контрактів на проведення досліджень.
Питання комерціалізації винахідницької діяльності у вузах тісно пов’язане з поглибленням університетської автономії як однієї з демократичних засад функціонування вищої школи. Реальна автономія університетів неможлива без фінансової самостійності вищих навчальних закладів. Мова йде в першу чергу про право вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності відкривати поточні та депозитні рахунки в банках і зберігати кошти на депозитних рахунках банків.
В обговоренні питання взяли участь Народні депутати України – Полохало В.І., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Самойлик К.С., Міністр освіти і наки України Вакарчук І.О., Віце-президент Національної академії наук України Походенко В.Д., ректори провідних вищих навчальних закладів, представники наукових кіл, громадськості. Учасники слухань переконані, що лише за наявності належної законодавчої бази можна досягнути підвищення значущості національної освіти та її модернізації.
За результатами слухань на найближчому засіданні Комітету будуть розглянуті та прийняті рекомендації.Bookmark and Share