Всеукраїнський форум «Молодь України»


Форум відбудеться 30 вересня – 01 жовтня 2008 року. Захід проводиться в рамках програми “Законодавче забезпечення реалізації молодіжної політики в Україні”. Під час нього обговорюватимуться проект Закону України “Про Загальнодержавну цільову соціальну програму “Молодь України на 2009-2015 роки” та проект Доктрини молодіжної політики.
До участі у Форумі запрошуються народні депутати, представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, всеукраїнських та місцевих молодіжних і дитячих громадських організацій.
Для того, щоб зареєструватися на участь у Форумі необхідно надіслати на електронну адресу ncyou_office@ukr.net прізвище, ім’я учасника, назву організації, яку він представляє, тему виступу, контактний телефон та адрес електронної пошти.
З проектом Закону України “Про Загальнодержавну цільову соціальну програму “Молодь України на 2009-2015 роки” та проектом Доктрини молодіжної політики можна ознайомитись на сайті Мінсім’ямолодьспорту за електронною адресою: www.kmu.gov.ua/sport/control, або на сайті програми “Законодавче забезпечення реалізації молодіжної політики в Україні” за електронною адресою: www.molodukraine.org.ua/?q=about/.


Проект ЗУ 2009-2015
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
„Молодь України” на 2009-2015 роки


Молодь є активною складовою сучасного українського суспільства. Сьогодні молода людина - носій інтелектуального потенціалу, основний рушійний та визначальний фактор соціально-економічного прогресу. Саме від здатності молоді бути активною, дієздатною та творчою силою залежать перспективи державорозбудовуючого процесу в Україні.

Набуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової та національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

Проблема участі молоді в культурному житті через контакти з мас-медіа, відвідування закладів культури і аматорство щільно пов»язана з вирішенням більш загальної проблеми культурного зростання.

Духовні питання, проблеми патріотизму, національної культури і мистецтва, в ієрархії найважливіших для молоді проблем посідають не є пріоритетними і суттєво поступають питанням заробітку грошей, одягу, зовнішності та моди, сімейним та побутовим проблемам.Отже, важливим уявляється визначення та формування рівня культурних потреб молоді, яка фіксує ступінь залучення молодих громадян до культурного життя, зацікавленості в опануванні культурними цінностями та духовною спадщиною народу, динаміку та тенденції змін культурних запитів.

Соціальне становлення та самопочуття молоді є показником соціального успіху суспільства та суттєво залежить від можливостей реалізації її потенціалу. Адже молодь є однією з найуразливіших груп населення, якій притаманні амбіції, завищенні очікування, пошуки власного шляху та бажання самореалізації.

Як наслідок, частина молоді не може самовизначитись, знайти себе, вдається до протестних або демонстраційних форм поведінки.

Відтак, молоде покоління України знаходиться у складній ситуації, коли за умов стрімкого розвитку інформаційних потоків, зростання життєвих проблем у більшості молодих людей формується „комплекс незадоволеності”. Вочевидь, держава повинна забезпечити право на перше робоче місце навіть при відсутності достатнього практичного досвіду та професійних знань випускників навчальних закладів.

Молодь найбільш активна в соціально-демографічному відношенні і відіграє важливу роль у процесі відтворення населення в широкому соціальному контексті, а саме: відтворення вже існуючих ознак; набуття нових демографічних та соціальних характеристик – здоров’я молоді, освітній та професійно-кваліфікаційний рівень, трудова та міграційна мобільність.

Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми: погіршуються показники здоров’я молодих людей, все ще не подолана демографічна криза, зростає тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу, зростає кількість померлих та інтенсивність смертності в молодому віці. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та пропозицією на ринку праці.

Комплексний підхід до вирішення молодіжних проблем закладений у Загальнодержавній програмі підтримки молоді на 2004-2008 роки. У зазначеній програмі враховано майже всі актуальні проблеми молоді, які сформовано у відповідних заходах на кожний календарний рік окремо.

Так, в результаті реалізації заходів програми створено мережу центрів ресоціалізації наркозалежної молоді „Твоя перемога”: 2004 р. – 19, 2005 р. – 23, 2006 р. – 37, 2007 р. – 45 центрів (із них 41 центрів створено громадськими організаціями). Пройшли курс реабілітації за період з 2004 р. по І півріччя 2007 р. – 1674 особи, надано консультацій 3674 особам.

З метою сприяння працевлаштуванню безробітної молоді створено молодіжні центри праці: 2004 р. – 125, 2005 р. – 132, 2006 р. – 132, 2007 р. – 100.

Працевлаштовано молодих осіб: 2004 р. – понад 103000, 2005 р. – 102000, 2006 р. – 40000, 2007 р. – 25000. Надано інформаційно-консультативних послуг: 2004 р. – 106000, 2005 р. – 84 750, 2006 р. – 100000, 2007 р. – 102000. Залучено молоді для проведення інформаційно-просвітницьких та культурно-мистецьких заходів: 2006 р. – 1200000, 2007 р. – 1415000.

Виконання заходів зазначеної програми дало переконливі позитивні результати. Серед них, позитивним є те, що до вирішення проблем молоді залучились громадські організації, які надали свій фінансовий ресурс та кадровий потенціал; при плануванні роботи враховувались пропозиції та побажання молоді; залучались міжнародні експерти.

Разом з тим, існують ще проблеми в молодіжному середовищі, які необхідно вирішувати шляхом прийняття та реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки (далі – Програма).

Мета Програми

Створення системи всебічної підтримки щодо формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення й самореалізації, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молодої особи.ІІ. Шляхи та способи розв’язання проблеми

Є два варіанта розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає вирішення молодіжних проблем в Україні шляхом здійснення систематичних заходів державними установами за рахунок бюджетних коштів, що веде до надмірної опіки молоді.

Це дасть змогу певною мірою забезпечити централізацію процесу, 100 відсотковий контроль та звітність перед державою і громадою щодо розв’язання проблем у молодіжному середовищі.

Проте такий варіант не може бути достатньо ефективним, оскільки він потребує концентрації великої суми бюджетних коштів та запровадження різного роду державних пільг стосовно молоді, що також може викликати незадоволення інших категорій населення.Другий варіант передбачає відхід від патерналістської моделі державної політики щодо молоді та співпрацю з громадськими і благодійними організаціями у відповідності до законодавства. Це дасть змогу запровадити ефективні механізми партнерства та взаємодії.

Окрім того, досвід країн Європи показує, що активна роль державних структур одночасно з максимальним залученням недержавних установ та організацій дала позитивні результати для розвитку молодіжної політики в цих країнах.

Враховуючи це, можна зробити висновок, що оптимальним варіантом розв’язання проблеми є варіант співпраці з громадськими і благодійними організаціями за умови методичного сприяння з боку держави та залучення коштів з місцевих бюджетів на реалізацію заходів державної молодіжної політики.

До того ж, на виконання зазначеної програми у кожному регіоні України будуть розроблені обласні програми, які передбачатимуть фінансування заходів державної молодіжної політики з місцевих бюджетів, що також вплине на зменшення витрат з державного бюджету.

IІІ. Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

1. Створення умов та підтримка самореалізації молоді. Інтелектуальний та творчий розвиток особистості, що передбачає:

підтримка обдарованої молоді та сприяння її творчому та інтелектуальному розвитку;

пропагування кращих здобутків національної та світової культурної спадщини;

розвиток громадської активності та формування громадянської свідомості молоді;

залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

2. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів, що передбачає:

формування національної свідомості молоді та патріотичне виховання молоді;

утвердження загальнолюдських моральних цінностей;

підтримка громадянських ініціатив, стосовно соціального розвитку молоді з числа національних меншин;

подальше залучення молоді до всіх форм участі в житті суспільства;

сприяння утворенню та функціонуванню установ культурно-просвітницького та патріотичного спрямування і розширення мережі вказаних установ в усіх областях України, в першу чергу в сільській місцевості.

3. Формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя, що передбачає:

забезпечення проведення просвітницької діяльності профілактичного спрямування працівників соціальної сфери, представників громадських, благодійних і релігійних організацій, діяльність яких спрямована на підвищення рівня мотивації у молоді до здорового способу життя;

профілактика соціально-небезпечних хвороб: туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, немедичного вживання наркотичних засобів, тютюнопаління та зловживання алкогольними напоями, пропаганда змістовного дозвілля та безпечної поведінки.

4. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, що передбачає:

сприяння працевлаштуванню молоді, її вторинній зайнятості;

розвиток руху молодіжних трудових загонів;

підтримка підприємницьких ініціатив молоді;

вдосконалення системи профорієнтаційної роботи;

створення умов для професійної підготовки молоді відповідно до суспільних потреб.

5. Підтримка молодіжних громадських організацій, що передбачає:

Підтримка на конкурсній основі проектів програм, які спрямовані на вирішення проблем молоді, її соціального становлення та розвитку, що розроблені молодіжними громадськими організаціями;

Забезпечення участі молодіжних громадських організацій у розробці та впровадженні державних молодіжних програм;

Залучення молоді до формування та реалізації державної молодіжної політики.

6.Підтримка дитячих громадських організацій, що передбачає:

Підтримка на конкурсній основі проектів програм, які спрямовані на вирішення проблем дітей та молоді, їх соціального становлення та розвитку, що розроблені дитячими громадськими організаціями;

Залучення представників дитячих громадських організацій до формування та реалізації державної політики щодо вирішення проблем дітей та молоді.

7. Активізація молодіжного та дитячого скаутського руху, що передбачає:

Підтримка та популяризація молодіжного та дитячого скаутського руху.

Інформування молоді щодо розвитку молодіжного та дитячого скаутського руху.

8. Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур, що передбачає:

Залучення молоді до участі у міжнародних програмах Європейського Союзу та Ради Європи, сприяння впровадження цих програм в Україні;

Забезпечення реалізації програм, які передбачені міжурядовими та міжвідомчими угодами з питань молоді;

сприяння участі в міжнародних заходах дітей та молоді – представників України, та участі представників закордонних дитячих і молодіжних організацій, міжнародних структур у заходах з питань дітей та молоді, що відбуваються в Україні;

Організація обміну досвідом між молодими державними службовцями України та молодими державними службовцями європейських країн.

9. Удосконалення нормативно-правової бази, державної регуляторної політики у молодіжній сфері, що передбачає:

затвердження типового положення про установи культурно- просвітницького та патріотичного спрямування;

удосконалення діяльності молодіжних центрів праці.

ІV. Очікувані результати, ефективність програми

Виконання Програми дасть змогу:

- удосконалити нормативно-правову базу у сфері молодіжної політики в Україні, в тому числі нормативного врегулювання питань міжнародного молодіжного співробітництва;

- підвищити рівень громадської активності, морально-етичних засад, зміцнити патріотичні настрої у свідомості молодих людей;

- підвищити загальний рівень правової культури молоді, поваги до прав і свобод людини, формування відповідальності за власне життя;

- створити сприятливі передумови для підвищення рівня свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками;

- підвищити рівень якості надання послуг молоді у сфері працевлаштування та підтримки підприємницьких ініціатив;

- створити умови, за яких молода людина виявить бажання працевлаштуватись самостійно;

- вплинути на зменшення української молоді серед зовнішніх трудових мігрантів;

- ефективніше використовувати мережу спортивних закладів та закладів культури;

- удосконалити механізми ефективного партнерства та взаємодії органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями у формуванні й реалізації державної політики;

- досягти збільшення чисельності молоді, залученої до діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій.

Ефективність Програми визначається на основі моніторингу.

V. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел.

Загальний обсяг фінансування Програми становить _____ млн. ___ тис. гривень, з них з державного бюджету 337 млн. 108 тис. гривень,

з місцевого бюджету ___ млн. ___ тис. гривень.

Щорічний обсяг видатків на передбачені Програмою Заходи коригується Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік і пріоритетами Програми.
Bookmark and Share