«По­лу­нич­ку» про­по­ло­ли: на За­по­ріж­жі вик­ри­то пор­нос­ту­дію


Низ­ку ус­піш­них опе­ра­цій з ін­тер­ва­лом у де­кіль­ка днів про­ве­ла за­по­різь­ка «по­лі­ція мо­ра­лі» — спів­ро­біт­ни­ки від­ді­лу бо­роть­би зі зло­чи­на­ми, пов`яза­ни­ми з тор­гів­лею людь­ми. Піс­ля зак­рит­тя в од­но­му з ніч­них клу­бів на Азов­сь­ко­му мо­рі у Ки­ри­лів­ці бу­дин­ку роз­пус­ти мо­раль­но стій­кі слід­чі «до­тис­ну­ли» у За­по­ріж­жі ще ре­зо­нан­с­ні­шу спра­ву, фі­гу­ран­тів якої взя­ли «на га­чок» уже дав­но: в од­ній з при­ват­них квар­тир ви­яв­ле­но під­піль­ну пор­нос­ту­дію.

Скан­дал між­на­род­ний, по­за­як у ви­го­тов­лен­ні спе­ци­фіч­ної ві­де­оп­ро­дук­ції не ос­тан­ню роль ві­діг­ра­ва­ли під­да­ний ко­ро­лів­с­т­ва Іс­па­нія і гро­ма­дя­нин да­ле­кої Ку­би. За ін­фор­ма­ці­єю зас­туп­ни­ка на­чаль­ни­ка від­ді­лу Кос­тян­ти­на Бу­гай­ця, ак­тив­но пос­та­чав пор­нос­ту­дії ви­ко­на­виць го­лов­них ро­лей ди­рек­тор од­ні­єї із за­по­різь­ких шлюб­них аген­цій. У по­шу­ку пор­номо­де­лей ви­ко­рис­то­ву­ва­ли діл­ки і га­зет­ні ого­ло­шен­ня.

Спер­шу дів­чат зваб­лю­ва­ли прис­той­но оп­ла­чу­ва­ни­ми зйо­м­ка­ми у «лег­кій еро­ти­ці». Ко­ли ж якась із «ге­ро­їнь» не по­год­жу­ва­ла­ся зай­ма­ти­ся сек­сом пе­ред ка­ме­рою, її по­чи­на­ли шан­та­жу­ва­ти: опуб­лі­ку­є­мо, мов­ляв, те, що вже є, у га­зе­тах, від­да­мо у ві­де­оп­ро­кат... Для зас­по­ко­єн­ня дів­чат офор­м­ля­ли уго­ди, згід­но з яки­ми всі ві­де­о­філь­ми на­чеб­то мож­на бу­ло де­мон­с­т­ру­ва­ти ви­нят­ко­во у кра­ї­нах Ла­тин­сь­кої Аме­ри­ки.

Уп­ро­довж май­же ро­ку пор­нос­ту­дія фун­к­ці­о­ну­ва­ла під да­хом од­ні­єї з іно­зем­них шлюб­них аген­цій, ро­бо­тою якої впри­тул зай­ма­ють­ся пра­во­о­хо­рон­ці. Ор­га­ні­за­то­рів пор­но­біз­не­су зат­ри­ма­но; кон­фіс­ко­ва­но об­лад­нан­ня і ві­де­оп­ро­дук­цію. Застосував­ши 301-шу стат­тю Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су, Фе­мі­да мо­же ув`яз­ни­ти ор­га­ні­за­то­рів зло­чин­но­го біз­не­су на тер­мін від трьох до се­ми ро­ків.

Андрій БАГНЮК, "Україна Молода"

Bookmark and Share